Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 459

459. Rozbudowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy SP nr 10


Lokalizacja

ul. Olsztyńska 42; 42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Kontynuacja projektu polegającego na rozbudowie strefy rekreacji w dzielnicy Zawodzie-Dąbie zlokalizowanej na ogólnodostępnym terenie SP nr 10. ETAP 2  uwzględnia poszerzenie placu zabaw o nowe aktywności, budowę siłowni na świeżym powietrzu wraz ze strefą street workout, oraz budowę infrastruktury wpływającej na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców spędzających czas w strefie rekreacji.

Opis zadania

Zadanie ma na celu zapewnienie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno sportowej dla mieszkańców dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Strefa tworzona jest z myślą o najmłodszych mieszkańcach dzielnicy ich rodzicach, młodzieży i seniorach chcących aktywnie spędzić czas. ETAP 2 skupia się na poszerzeniu placu zabaw o nowe aktywności a przede wszystkim na stworzeniu przestrzenie dla młodzieży oraz seniorów przez budowę siłowni na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą wypoczynkową. Elementem rozbudowy przestrzeni rekreacyjno sportowej jest również zagospodarowanie jej przez nasadzenie nowej zieleni.
Ogólnodostępna strefa rekreacji to możliwość wspólnej, bezpiecznej aktywności w gronie mieszkańców dzielnicy. To okazja do wypracowywania postaw społecznych – umiejętności odnalezienia się w grupie i współdziałania. Dobrze zorganizowana i atrakcyjna przestrzeń ma przede wszystkim zachęcać mieszkańców dzielnicy do rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Prace projektowe7 000 zł
2Rozbudowa funkcjonalności placu zabaw o nowe aktywności43 000 zł
3Wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz strefy street workout55 000 zł
4Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z granulatu gumowego SBR zgodnie z normą PN:EN 1177:2019 55 000 zł
5Kosze na śmieci2 500 zł
6Ławki5 000 zł
7Prace montażowe25 000 zł
8Nasadzenie zieleni 2 500 zł
Łącznie: 195 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

12500

Opis realizacji

Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i podpisano umowę z Projektantem

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Zarządca pozytywnie opiniuje możliwość realizacji projektu

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Rozbudowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy SP nr 10

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.