Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 524

524. Talerz zupy dla każdego


Lokalizacja

Częstochowa

Skrócony opis


Celem zadania jest wsparcie dla najbiedniejszych mieszkańców Częstochowy oraz realna pomoc dla osób najuboższych, którzy borykają się z zauważalnym wzrostem cen energii i gazu, żywności, opłat za mieszkanie, a także wzrostem cen w innych kategoriach produktów i usług.

Opis zadania

Zadanie polega na zapewnieniu 200 posiłków dziennie w postaci gorącej zupy wydawanej od poniedziałku do piątku w dni pracujące.
Posiłki wydawane będą w wybranych przez miasto puntach gastronomicznych na terenie miasta. Z posiłku mógłby skorzystać każdy potrzebujący, który zgłosi taką potrzebę do ilości 200 posiłków dziennie.
W trakcie wyboru lokali gastronomicznych proszę o uwzględnienie różnych dzielnic, tak by nie generować kosztów dojazdu dla osoby korzystającej z posiłku. Proponowana cena uwzględnia koszty inflacji (obecna cena zupy to koszt około od 7 do 8 zł). Zadanie nie generuje kosztów na kolejne lata.

Poszczególne koszty:
Rok 2024
Ilość dni, w których będą wydawane posiłki- 252
Cena jednego posiłku- 10 zł
Ilość przygotowanych posiłków dziennie- 200 szt.
Łączny koszt- 504 000 zł  

Projekt spełnia zasady uniwersalnego projektowania. Podobne projekty były realizowane w wielu miastach na terenie Polski w tym Warszawie i Ostrowie Wielkopolskim w 2021 roku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wybór lokali gastronomicznych
2Ilość przygotowanych posiłków dziennie- 200 szt.* Cena jednego posiłku- 10 zł* Ilość dni, w których będą wydawane posiłki- 252504 000 zł
Łącznie: 504 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00

Weryfikacja pozytywna. Zapewnienie 200 posiłków dziennie w postaci gorącej zupy, z których mogą skorzystać wszyscy potrzebujący, od poniedziałku do piątku w dni pracujące przez ok. 2-3h. Termin realizacji zadania: cały rok 2024. Koszt realizacji zadania: 504 000,00 zł, środki przeznaczone na pokrycie przygotowania i wydania posiłku. Kalkulacja jest zgodna ze średnią rynkową ceną zupy (wg badania rynku, przeprowadzonego w lipcu 2023 r. przez Wydział Polityki Społecznej, na podstawie analizy ofert lokali gastronomicznych na terenie Częstochowy: 6-9 zł) oraz uwzględnia inflację.
Zadanie możliwe do realizacji m.in.przez podmioty ekonomii społecznej, w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Mieszkańcom Częstochowy równolegle oferowana jest pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w formie jednego gorącego posiłku dziennie, która jest realizowana przy współpracy ze szkołami i przedszkolami na terenie naszego miasta oraz organizacjami pozarządowymi.
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, posiadających dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego, zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwały Nr 1010.LXXVI.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 marca 2023 r.
Szacuje się, że w ramach Programu w 2023 r. wydanych zostanie 124 008 posiłków dla 1050 osób, w tym:
1. w formie posiłków w jadłodajniach - przewidywana ilość posiłków 64 708 dla ok. 400 osób. Przewidywany koszt zadania: 1 026 975 zł;
2. w formie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach - przewidywana ilość posiłków 59 300 dla ok. 650 dzieci. Przewidywany koszt zadania 363 000 zł.
Przewiduje się, że w 2024 roku zostaną wydane 127 054 ciepłe posiłki dla 1100 osób, w tym:
1. w formie posiłków w jadłodajniach: 65 625 posiłków dla 400. Prognozowany całkowity koszt: 1 050 000 zł, przewidywany średni koszt posiłku 16 zł.
2. w formie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach: 61 429 posiłków dla 700 dzieci wydanych w szkołach i przedszkolach. Prognozowany całkowity koszt wyniesie 430 000 zł, przewidywany średni koszt posiłku 7 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Talerz zupy dla każdego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.