Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 531

531. „CHILL - Kwietna łąka w ogrodzie VIII LOS”. Miejsce relaksu dla mieszkańców Tysiąclecia i uczniów szkół w dzielnicy.


Lokalizacja

Ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Stworzenie miejsca relaksu w dzielnicy Tysiąclecie na terenie ogrodu VIII LO Samorządowego im. gen. J. Sowińskiego przy ul. Worcella 22.

Opis zadania

Projekt zakłada stworzenie miejsca relaksu dla społeczności lokalnej i uczniów szkół w dzielnicy Tysiąclecie. Kwietna łąka, klomby i rabaty kwiatowe będą sprzyjały miłemu spędzeniu czasu. Na terenie przy VIII LO Samorządowym im. gen. J. Sowińskiego jest planowane stworzenie placu rekreacji ruchowej. Osoby, które zechcą aktywnie spędzać czas z korzyścią dla zdrowia, będą mogły odpocząć na ławeczkach w miłym otoczeniu zieleni. Aranżacja przestrzeni wzbogaci również infrastrukturę VIII LOS i zapewni możliwość prowadzenia zajęć z uczniami w terenie. Celem projektu jest integracja społeczna, propagowanie wypoczynku na łonie natury, oraz edukacja.
W dobie cyfryzacji i ciągłego pośpiechu wskazane jest stworzenie alternatywy i zaproponowanie strefy sprzyjającej wyciszeniu i relaksacji. Takie miejsce może również spełniać rolę integracyjną.  W pięknym otoczeniu przyrody łatwiejsze jest oderwanie się od problemów dnia codziennego i skupienie na  rozmowie z drugim człowiekiem. Dobra lokalizacja, w pobliżu budynków mieszkalnych, daje gwarancję łatwego dostępu i właściwego wykorzystania zagospodarowanego terenu.
W pobliżu planuje się zamontowanie stojaków na rowery, by osoby korzystające z wypoczynku mogły dotrzeć na miejsce ekologicznym  środkiem transportu.
Korzystanie z miejsca relaksu będzie możliwe dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Tysiąclecie. Podziwianie kwietnej łąki, odpoczynek na ławeczce, obcowanie z przyrodą to świetna forma spędzania czasu. Ważnym atutem jest fakt, że budynek VIII LO Samorządowego i teren otaczający szkołę są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Usytuowanie na terenie dzielnicy ukwieconej przestrzeni parkowej ma za zadanie sprawić radość mieszkańcom dzielnicy i uczniom. Przestrzeń o tak wielu walorach ma stać się  miejscem zacieśniania więzi interpersonalnych.
.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Łąka kwietna (zakup nasion + założenie) – 200 m25 400 zł
2Klomb (zakup i posadzenie) - 2 m23 000 zł
3Nasadzenie roślin cebulowych (materiał + sadzenie maszynowe) – 5m21 500 zł
4Ławki z oparciem – 5 szt.15 000 zł
5Stojaki na rowery – 5 szt.7 500 zł
Łącznie: 32 400 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty utrzymania łącznie w kolejnych 5 latach: 1400

1 Łąka kwietna (zakup nasion + założenie) – 200 m2 6500 zł
2 Klomb (zakup i posadzenie) - 2 m2 3 000 zł
3 Nasadzenie roślin cebulowych (materiał + sadzenie maszynowe) – 5m2 1 500 zł
4 Ławki z oparciem – 5 szt. 15 000 zł
5 Stojaki na rowery – 5 szt. 7 500 zł
Łącznie: 33 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
„CHILL - Kwietna łąka w ogrodzie VIII LOS”. Miejsce relaksu dla mieszkańców Tysiąclecia i uczniów szkół w dzielnicy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.