Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 534

534. ZIELONA ścieżka przyrodnicza pomiędzy storczykowymi, trzęślicowymi łakami i żurawiami - 800m pomiędzy ul Ekonomiczną i Przyjemną w Dźbowie


Lokalizacja

ul Ekonomiczna do ul Przyjemnej  w dzielnicy Dźbów

Skrócony opis

Przyrodnicza  ścieżka o długości prawie 1 km wzdłuż zapuszczonego rowu pomiędzy ul Ekonomiczną i Przyjemną w Dźbowie, gdzie występują chronione łąki storczykowe, trzęślicowe i ptaki żurawie nie jest odwiedzana. Powód, to brak wiedzy o tak uroczym miejscu, zarośnięte i nie widoczne. Celem zadania jest niewielkim kosztem przywrócić ją do  życia.

Opis zadania

Przyrodnicza  ścieżka o długości prawie 1 km wzdłuż zapuszczonego rowu pomiędzy ul Ekonomiczną i Przyjemną w Dźbowie, gdzie występują chronione łąki storczykowe, trzęślicowe i ptaki żurawie nie jest odwiedzana. Powód to brak wiedzy o tak uroczym miejscu, zarośnięte i nie widoczne. Celem zadania jest niewielkim kosztem przywrócić do je życia.
Ścieżka przebiega po terenie gminnym jako pozostałość niegdyś używanej drogi polnej. Plan miejscowy- ZE1 dopuszcza  tworzenie ścieżek pieszych i rowerowych tylko jeśli wykorzystują one naturalne ukształtowanie terenu oraz wykonane są z naturalnych materiałów.
Aby z zapomnianej drogi polnej zrobić ścieżkę do spacerów pieszo-rowerowych należy na odcinku ok 800m i szerokości 2,5-3m wykosić  a następnie rozłożyć w koleinach w ilości ok. 100m3 drobnego naturalnego tłucznia o ziarnistości 5-30mm.
Tak wykonane ścieżka  pieszo rowerowa pomiędzy dużym skupiskiem zakładów w strefie ekonomicznej Skorki a nowo wybudowanymi drogami do autostraduyA1 wraz z drogami rowerowymi uatrakcyjni ten uroczy teren.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Skoszenie trawy na odcinku 800m x 3m szerokości1 000 zł
2zakup i rozłożenie tłucznia 5-30mm w ilości 100m323 000 zł
3Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych na temat otaczającej przyrody3 000 zł
Łącznie: 27 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Wymaga opracowania dokumentacji projektowej dla przeprowadzenia ścieżki przyrodniczej oraz treści dla tablic edukacyjnych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
ZIELONA ścieżka przyrodnicza pomiędzy storczykowymi, trzęślicowymi łakami i żurawiami - 800m pomiędzy ul Ekonomiczną i Przyjemną w Dźbowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.