Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 565

565. KLUB MIESZKAŃCA NA BŁESZNIE


Lokalizacja

Błeszno, ogólnodostępna lokalizacja
42 - 208 Częstochowa

Skrócony opis

KLUB MIESZKAŃCA to miejsce integracji międzypokoleniowej i spotkań mieszkańców w każdym wieku. To również siedziba RADY DZIELNICY BŁESZNO oraz Partnerstwa "Teraz Błeszno" i miejsce konsultacji społecznych. W Klubie będą zajęcia dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Zostanie zorganizowany FESTYN SĄSIEDZKI i KONKURS Z NAGRODAMI NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY.  

Opis zadania

W dzielnicy Błeszno brakowało miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać, integrować i omawiać ważne dla nich sprawy. Od października 2022 r. zaczął działać tu Klub Mieszkańca w budynku po dawnym sklepie Społem. Stał się miejscem spotkań i działań integracyjnych dla mieszkańców w każdym wieku. Jest to także forum debaty publicznej, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać i wspólnie decydować o sprawach dla nich ważnych. Tu swoją siedzibę znalazła Rada Dzielnicy Błeszno oraz Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej "Teraz Błeszno". Niestety Klub ma zapewnione finansowanie tylko do końca 2023 roku. Wokół Klubu już zebrała się społeczność lokalna: spotykają się tu dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Dlatego bardzo ważne jest, aby takie miejsce było dla mieszkańców, by kontynuować działalność Klubu i umacniać więzi społeczności lokalnych.

W Klubie będą odbywały się zajęcia międzypokoleniowe dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Klub będzie działał codziennie od poniedziałku do piątku, około 3 godziny dziennie. Zajęcia będą otwarte dla wszystkich i całkowicie bezpłatne. Ponadto będzie otwarty na różne inne propozycje działań, które zaproponują inne organizacje czy firmy w ramach współpracy czy wolontariatu. W ramach projektu zostanie zorganizowany FESTYN SĄSIEDZKI z wieloma atrakcjami dla mieszkańców. Takie wydarzenie od kilku lat odbywa się na Błesznie i cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Festyn odbędzie się na terenie Miejskiego Przedszkola nr 19, którego Dyrekcja już kilkakrotnie udostępniała teren placówki nieodpłatnie. Odbędzie się KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY dla mieszkańców Błeszna. Już kilka razy Partnerstwo "Teraz Błeszno" organizowało taki konkurs i przypadł on mieszkańcom do gustu. Warto więc kontynuować ten zwyczaj. W konkursie będą nagrody rzeczowe, jak np. zbiornik na deszczówkę i narzędzia ogrodnicze. Zostanie zorganizowane SPOTKANIE INTEGRACYJNE LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, aby mogli się poznać, nawiązać współpracę, wymienić doświadczenia.

W KLUBIE MIESZKAŃCA będą się odbywały następujące zajęcia (ok.3h/tydz.-ok.156h/rok każdych zajęć):
KLUB SENIORA-ZAJĘCIA DLA SENIORÓW
Zajęcia: plastyczne, muzyczne, terapeutyczne, gry, zabawy, gry karciane, planszowe, aromaterapia, spotkania okolicznościowe i zabawy taneczne.
ZAJĘCIA MIĘDZYPOKOLENIOWE-ZABAWY, GRY PLANSZOWE, KARCIANE, ITP.
Dla osób w różnym wieku, a także spotkania przy kawie, zabawy integracyjne, gry, spotkania tematyczne z różnymi ekspertami, itp.  
KLUB RODZICÓW-MATECZNIK
To spotkania przy kawie dla rodziców dzieci w każdym wieku, zwłaszcza siedzących z dziećmi w domu. Odbywać się będą w godz. dopołudniowych. Mogą wymienić doświadczenia, odetchnąć od rodzicielskich obowiązków i miło spędzić czas.  
ZAJĘCIA/SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY I WOLONTARIUSZY
To zajęcia integracyjne dla młodzieży, gdzie mogą się spotkać, poznać oraz zadbać o więzi koleżeńskie. Wspólne towarzystwo to alternatywa dla telefonów, tabletów, gier i komputerów. Mogą grać w gry planszowe, towarzyskie, piłkarzyki. Wspólnie przygotują teatrzyki dla młodszych dzieci.
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA DZIECI PLASTYCZNO-RUCHOWE
To różne zajęcia ruchowo-taneczne i plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
PUNKT BIBLIOTECZNY-KLUB CZYTELNIKA
Można wypożyczać książki. Biblioteka Mobilna dla osób chorych. Wolontariusze czytają dzieciom bajki.
ZAJĘCIA TANECZNE Z ELEMENTAMI ZUMBY (2h/tydz.:1h dla dorosłych i 1h dla seniorów-około 104h/rok.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Klub Seniora - Zajęcia dla Seniorów (około 3h w tygodniu-około 156h/rok; 80,00 zł./h brutto brutto-kwota obejmuje wszystkie składki ZUS i US)12 480 zł
2Zajęcia międzypokoleniowe - zabawy, gry planszowe, karciane, itp. (około 3h w tygodniu-około 156h/rok) 12 480 zł
3Klub Rodziców - Matecznik (około 3h w tygodniu-około 156h/rok) 12 480 zł
4Zajęcia/spotkania dla młodzieży i wolontariuszy (około 3h w tygodniu-około 156h/rok)12 480 zł
5Zajęcia integracyjne dla dzieci - plastyczno-ruchowe (około 3h w tygodniu-około 156h/rok)12 480 zł
6Punkt Biblioteczny (około 3h w tygodniu-około 156h/rok)12 480 zł
7Festyn (nagrody, napoje, słodycze, poczęstunek, atrakcje dla dzieci)5 000 zł
8Konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy dla mieszkańców Błeszna (nagrody, np. zbiornik na deszczówkę, narzędzia ogrodnicze)1 200 zł
9Spotkanie integracyjne lokalnych przedsiębiorców (poczęstunek: catering, materiały promocyjne)2 800 zł
10Materiały piśmiennicze, plastyczne: farby, kredki, bibuły, bloki, itp. do zajęć w Klubie2 200 zł
11Poczęstunek dla uczestników zajęć (kawa, herbata, soki, ciastka, itp.)2 400 zł
12Czynsz za lokal za 12 miesięcy15 240 zł
13Media (prąd i woda) za 12 miesięcy7 596 zł
14Obsługa księgowa2 100 zł
Łącznie: 113 416 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

W trakcie realizacji

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Polityki Społecznej

Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania cały rok 2024. Koszt realizacji zadania 113.416 zł, planowane koszty to: zajęcia dla seniorów, zajęcia międzypokoleniowe (zabawy, gry planszowe, karciane, itp.), klub rodziców – Matecznik, Zajęcia / spotkania dla młodzieży i wolontariuszy, zajęcia integracyjne dla dzieci (plastyczno-ruchowe), punkt biblioteczny, organizacja festynu, konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy dla mieszkańców Błeszna, spotkanie integracyjne lokalnych przedsiębiorców, materiały piśmiennicze i plastyczne, poczęstunek dla uczestników zajęć, czynsz za lokal, media i obsługa księgowa. Miesięczny koszt prowadzenia Centrum to 9.451,33 zł. Planuje się objąć wsparciem 120 osób, zajęcia 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
Zadanie możliwe do realizacji przez podmiot ekonomii społecznej w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
KLUB MIESZKAŃCA NA BŁESZNIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.