Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 567

567. Harmonia Dźwięków - wydarzenie dla Częstochowian w każdym wieku


Lokalizacja

Hala Sportowa Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie

Skrócony opis

"Harmonia Dźwięku" to bezpłatny festiwal muzyczny, któremu obce są wszelkie podziały. Zanurz się w niezapomnianej podróży przez różne brzmienia, przeznaczone dla każdego pokolenia. Pozwoli to na wspólne, rodzinne oderwanie się od codzienności i zapewny solidny zastrzyk pozytywnej energii. Zagłosuj i pomóż udowodnić, że w Częstochowie potrafimy się wszyscy wspólnie bawić!

Opis zadania

Życie kulturalne w Częstochowie jeszcze w pełni nie odżyło po pandemii. Od tego czasu w naszym mieście nie odbyło się jeszcze huczne muzyczne święto, które zangażowało gwiazdy ogólnopolskiego formatu. Musimy to zmienić! Częstochowianie w każdym wieku zasługują na to, aby usłyszeć swoich ulubionych wykonowaców na żywo. "Harmonia Dźwięków" oznacza cały dzień koncertów największych gwiazd, łączących wszystkie pokolenia. Kult, Ralph Kamiński czy Sanah? Wszystko jest możliwe z pomocą waszych głosów. Hala Sportowa Częstochowa już wyraziła chęć przyjęcia tego wydarzenia. Planowany festiwal odbędzie w wyznaczonym dniu podczas weekendu w terminie maj-lipiec 2024 roku. W trakcie całej imprezy, poza koncertami, będzie dostępna strefa gastronomiczna z kuchniami całego świata oraz strefa zabawy dla dzieci. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny dla każdego uczestnika. Pokażmy wszyscy razem, że Częstochowie potrafią się wszyscy wspólnie bawić!

Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, umożliwia korzystanie z niego osób z niepełnosprawnościami oraz jest ogólnodostępny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Artyści210 000 zł
2Scena110 000 zł
3Ochrona80 000 zł
4Sprzęt techniczny - agregaty oraz zabezpieczenia50 000 zł
5Promocja 8 000 zł
Łącznie: 458 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak.

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Harmonia Dźwięków - wydarzenie dla Częstochowian w każdym wieku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.