Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 568

568. „Sportowe Przebudzenie – Nowa Jakość Strefy Sportowej, wymiana drzwi w SP31”


Lokalizacja

Ul. PCK 18

Skrócony opis

Z wielką radością oraz przekonaniem pragnę przedstawić wniosek dotyczący Budżetu Obywatelskiego na remont sali gimnastycznej, zaplecza sportowego oraz wymiany drzwi Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie.

Opis zadania

Z wielką radością oraz przekonaniem pragnę przedstawić wniosek dotyczący Budżetu Obywatelskiego na remont sali gimnastycznej, zaplecza sportowego oraz wymiany drzwi Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie.
Sala gimnastyczna jest niezwykle ważnym miejscem dla naszej społeczności szkolnej. Od wielu lat służy uczniom, nauczycielom oraz mieszkańcom okolicy jako przestrzeń do uprawiania sportu, organizacji różnorodnych wydarzeń i spotkań społecznościowych. Niestety, z biegiem czasu sala gimnastyczna znacznie ucierpiała na skutek naturalnego zużycia oraz częstego użytkowania. Obecny stan sali jest daleki od optymalnego.
Dzięki przyznanej kwocie będziemy w stanie przeprowadzić kompleksowy remont obejmujący: malowanie sali gimnastycznej, zakup mebli modułowych do trzech szatni znajdujących się przy sali gimnastycznej.
Aktualne szatnie nie są funkcjonalne i nie spełniają potrzeb uczniów. W ramach tego projektu proponujemy zakup nowych mebli modułowych, które umożliwią optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz zapewnią odpowiednie miejsce do przechowywania odzieży i sprzętu sportowego
Wymiana i montaż drzwi w salach szkolnych, który wpłynie na bezpieczeństwo uczniów oraz komfort pracy.
Projekt ten ma na celu stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego środowiska dla uczniów, promując aktywność fizyczną i wzmacniając ich doświadczenia edukacyjne. Uważam, że istotne jest inwestowanie w infrastrukturę szkolną, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na jakość nauki i ogólny rozwój uczniów. Szkoła może poszczycić się świetnymi wynikami i licznymi osiągnięciami, będącymi efektem pracy grona pedagogicznego. Jest to możliwe również dzięki dotychczasowym staraniom w odnowienie szkoły i zapewnienie środków dydaktycznych. Dalsze sukcesywne unowocześnienie placówki umożliwi wszechstronny rozwój naszym obecnym i przyszłym uczniom, a także stworzy większy komfort w czasie korzystania z tych pomieszczeń przez mieszkańców osiedla Tysiąclecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Malowanie sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, szatni35 000 zł
2Meble modułowe do trzech szatni przy sali gimnastycznej 42 000 zł
3Demontaż obecnych drzwi, montaż i zakup nowych drzwi do 48 pomieszczeń100 000 zł
Łącznie: 177 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Opis realizacji

Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Zapytanie ofertowe. Częściowe wydatki.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Edukacji

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
„Sportowe Przebudzenie – Nowa Jakość Strefy Sportowej, wymiana drzwi w SP31”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.