Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 593

593. Zielony zakątek - miejsce rekreacji ruchowej dla mieszkańców Częstochowy


Lokalizacja

42-218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 62

Skrócony opis

Stworzenie miejsca rekreacji ruchowej w dzielnicy Tysiąclecie na terenie II LO im. R.Traugutta przy ul. Kilińskiego  – siłownia i plac street workout z odpowiednią nawierzchnią i małą architekturą.

Opis zadania

Budowa placu aktywności ruchowej daje społeczności lokalnej możliwość uprawiania regularnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Obecnie coraz więcej osób prowadzi siedzący tryb życia, co prowadzi do wzrostu problemów zdrowotnych związanych z otyłością, chorobami serca i innymi schorzeniami. Plac aktywności ruchowej i street workoutu zachęcają do aktywności fizycznej, poprawiają kondycję i ogólną sprawność fizyczną, przyczyniając się do poprawy zdrowia i dobrej formy fizycznej społeczności.
Plac aktywności ruchowej zapewnia miejsce, w którym różne grupy wiekowe mogą znaleźć odpowiednie aktywności fizyczne. Dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze mają różne potrzeby i preferencje dotyczące aktywności fizycznej. Plac aktywności ruchowej może być zaprojektowany w taki sposób, aby oferować różnorodne urządzenia i strefy, które spełniają te różne potrzeby. Dzięki temu, społeczność lokalna może skorzystać z korzyści płynących z aktywności fizycznej niezależnie od wieku.
Plac aktywności ruchowej jest miejscem, w którym społeczność może się spotykać, integrować i budować więzi. Dzięki obecności takiego miejsca, ludzie mają okazję do wspólnej aktywności fizycznej, interakcji i nawiązywania nowych znajomości. To sprzyja tworzeniu silniejszej i bardziej zintegrowanej społeczności lokalnej.
Plac aktywności ruchowej, w szczególności plac do street workoutu, stanowi alternatywę dla tradycyjnych siłowni. Niektóre osoby mogą nie czuć się komfortowo w zamkniętej przestrzeni siłowni lub nie stać ich na opłaty członkowskie. Plac aktywności ruchowej oferuje bezpłatne miejsce do treningu na świeżym powietrzu, które jest otwarte dla wszystkich. To sprzyja większej dostępności do aktywności fizycznej dla osób z różnych środowisk społecznych.
Plac aktywności ruchowej może również pełnić rolę edukacyjną, dostarczając informacji na temat zdrowego stylu życia, właściwych technik treningowych i ważności regularnej aktywności fizycznej. Można organizować bezpłatne warsztaty, zajęcia fitness czy spotkania edukacyjne, które podnoszą świadomość społeczności lokalnej w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Plac street workout - średni170 000 zł
2Orbitrek/biegacz – urządzenie dwustanowiskowe19 000 zł
3Ławka/prostownik pleców – urządzenie dwustanowiskowe15 000 zł
4Wioślarz – urządzenie podwójne16 000 zł
5Wahadło/twister – urządzenie podwójne12 300 zł
6Ławka/ prostownik pleców11 000 zł
7Ławki z oparciem – 8 szt.24 000 zł
8Nawierzchnia syntetyczna bezspoinowa 100 m2100 000 zł
9Nawierzchnia z kostki betonowej 70 m255 300 zł
10Tablica informacyjna (regulamin placu)3 100 zł
11Kosze na śmieci - 4 szt8 000 zł
12Dokumentacja projektowa19 000 zł
Łącznie: 452 700 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

7500

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zielony zakątek - miejsce rekreacji ruchowej dla mieszkańców Częstochowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.