Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 594

594. Kameralna dzielnicowa sala kinowa


Lokalizacja

ul. gen. Władysława Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Stworzenie wielofunkcyjnego pomieszczenia szkolnego. Aranżacja sali widowiskowej na klimatyczną przestrzeń kinową, która odpowie na potrzeby młodzieży oraz mieszkańców dzielnicy.

Opis zadania

Celem projektu jest odpowiedź na potrzeby społeczności dzielnicy. Sala widowiskowa w Szkole Podstawowej nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie pełni funkcję pomieszczenia, w którym odbywają się treningi taneczne, zajęcia wychowania fizycznego oraz szkolne uroczystości i konkursy. Pragniemy poszerzyć jej przeznaczenie oraz funkcjonalność. Dzięki odpowiedniej modernizacji zyska ona dodatkowe możliwości i stanie się miejscem przyjaznym i dostępnym dla mieszkańców dzielnicy.
Planowane przez nas zadanie skupia się na:
- zakupie aparatury kinotechnicznej (projektor i ekran kinowy),
- zaciemnieniu sali (zakup rolet),
- zakupie siedzisk.
W tak przystosowanej sali będzie możliwość projekcji filmów stworzonych w ramach licznych szkolnych projektów i konkursów oraz filmów edukacyjnych, a uczestnicy sesji poczują się niczym w prawdziwym kinie. Pomieszczenie będzie także dostępne dla mieszkańców dzielnicy. Raz w miesiącu będą oni zapraszani na dedykowane seanse. Poza tym mieszkańcy będą mieli możliwość publicznej prezentacji swojej twórczości.
Inicjatywa ta zaspokoi potrzeby zarówno tych najmłodszych, jak i starszych mieszkańców dzielnicy, zintegruje ich i wpłynie na poczucie wspólnoty. Jest ona w pełni innowacyjna, a aranżacja sali nie wpłynie na jej dotychczasowe wykorzystanie, wręcz przeciwnie, pozwoli szkole jeszcze bardziej otworzyć się na społeczność.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projektor kinowy 26 000 zł
2Ekran kinowy12 000 zł
3Zaciemnienie sali2 000 zł
4Instalacja i montaż 1 600 zł
5Krzesełka15 000 zł
6Zastaw nagłośnienia 3 400 zł
Łącznie: 60 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Kameralna dzielnicowa sala kinowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.