Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 595

595. Aranżacja przyjaznej przestrzeni wspólnej w korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie


Lokalizacja

42-202 Częstochowa, ul. Księżycowa 6

Skrócony opis

Zadanie obejmuje stworzenie przyjaznej  przestrzeni w korytarzach szkolnych. Zakłada pomalowanie ścian korytarzy i ozdobienie ich tematyczną grafiką oraz fototapetami, częściową wymianę stolarki drzwiowej, aranżację kącików wypoczynkowych i stref aktywności ruchowej.

Opis zadania

Zadanie dzielnicowe "Aranżacja przyjaznej przestrzeni wspólnej w korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie" służyć będzie całej społeczności szkolnej oraz mieszkańcom dzielnicy – w szkole ma siedzibę Rada Dzielnicy Tysiąclecie. Budynek szkolny przeszedł w ostatnim czasie termomodernizację i z zewnątrz wygląda pięknie i nowocześnie. Zakres prac nie obejmował jednak malowania wewnętrznych pomieszczeń. Pomalowano jedynie fragmenty ścian uszkodzone przez wymianę grzejników i oświetlenia. Korytarze szkolne wymagają remontu: naprawy i malowania ścian, częściowej wymiany drzwi wewnętrznych. Chciałabym stworzyć w nich estetyczną, przyjazną przestrzeń sprzyjającą zarówno wypoczynkowi, jak i aktywności ruchowej. Stąd pomysł aranżacji kącików wypoczynkowych, częściowego pokrycia ścian grafiką i tapetami związanymi tematycznie z imieniem szkoły oraz stref aktywności ruchowej – kolorowych gier podłogowych, które będą zachęcać dzieci do aktywnego wypoczynku.
Zadanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom całej społeczności szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Naprawa, malowanie ścian, położenie tapet60 000 zł
2Wymiana drzwi wewnętrznych50 000 zł
3Zakup mebli do kącików wypoczynkowych15 000 zł
4Zakup gier podłogowych10 000 zł
5Inne5 000 zł
Łącznie: 140 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Opis realizacji

Zapoznanie z ofertą.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Edukacji

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Aranżacja przyjaznej przestrzeni wspólnej w korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.