Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 629

629. Wykonanie boiska trawiastego z infrastrukturą w SP 48 ul. Schillera (boisko 75m x 36m)


Lokalizacja

ul. Schillera 5, 42- 224 Częstochowa

Skrócony opis

Wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi, wykonanie infrastruktury: ścieżki, bramki, ławki, ławki dla zawodników, zasianie trawy, zakup niezbędnego sprzętu do konserwacji i utrzymania obiektu.
Boisko będzie służyło mieszkańcom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie.

Opis zadania

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu boiska trawiastego. Będzie ono przystosowane do gier zespołowych i odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych (bramki, ławki itp.). Na boisku będzie również można grać w badmintona i organizować gry i zabawy plenerowe. Boisko będzie przystosowane do obserwacji gier, wyposażone w ławki dla zawodników. Nawierzchnia zostanie pokryta trawą. Do konserwacji i utrzymania obiektu zostanie zakupiony niezbędny sprzęt.
Użytkownikami boiska będą uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej, ale będzie również ono dostępne dla mieszkańców dzielnicy Północ i mieszkańców miasta. Projekt ten niewątpliwie wpłynie na innowacyjność, kreatywność uczniów oraz mieszkańców, rozwinie również umiejętność pracy zespołowej.
Przedmiotowa inwestycja umożliwi zwiększenie ilości prowadzonych na świeżym powietrzu zajęć. Przyczyni się do rozwoju fizycznego i sprawnościowego uczniów, mieszkańców, tak ważnego po okresie pandemii. Pozwoli na naprawianie, nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich. Aktywność uczniów po długim okresie zamknięcia i izolacji pozytywnie wpłynie na ich rozwój psychiczny. Gry zespołowe sprzyjają także integracji. Zdecydowanie poprawią się również warunki szkoleniowo- treningowe oraz rozgrywania zawodów, czy imprez środowiskowych.  
Projekt przyczyni się również do podniesienia jakości spędzania przez uczniów i mieszkańców wolnego czasu. Po południu będą oni mogli korzystać z boiska, aktywnie organizując swój wolny czas. Takie jego zagospodarowanie stanowi element przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Przyczyni się również do popularyzacji sportów drużynowych i integracji środowiskowej.
Boisko będzie dostępne dla mieszkańców miasta, w tym seniorów, co także przełoży się na poprawę jakości spędzania przez nich wolnego czasu. Realizacja projektu zaspokoi ich potrzeby oraz wpłynie na rozwój pod względem sportowym i rekreacyjnym. Zaktywizuje mieszkańców, zarówno starszych jak i młodych, do wspólnych działań, a integracja społeczna jest bardzo ważna. Boisko będzie uzupełnieniem dla placu zabaw i siłowni zewnętrznej, co przyczyni się do polepszenia kondycji osób ćwiczących.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wykonanie nawierzchni trawiastej225 000 zł
2wykonanie bramek, ławek, ławek dla zawodników60 000 zł
3wykonanie scieżek80 000 zł
4zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji35 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Wykonanie boiska trawiastego z infrastrukturą w SP 48 ul. Schillera (boisko 75m x 36m)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.