Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 634

634. "Cyfrowa Pięćdziesiątka" - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego
ul. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 50 ma na celu stworzenie uczniom dobrych warunków do nauki informatyki oraz innych przedmiotów,
w nauczaniu których wykorzystuje się technologię IT. Ponadto, realizacja zadania umożliwi uczniom współpracę z rówieśnikami z zagranicznych szkół partnerskich, a także przyczyni się do wzrostu informatycznych rodziców i mieszkańców dzielnicy Północ.

Opis zadania

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie ma na celu stworzenie uczniom dobrych warunków do nauki informatyki oraz innych przedmiotów, w nauczaniu których wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną . Nowoczesna pracownia pozwoli również na realizację zajęć dodatkowych z programowania, robotyki, języków obcych. W szerokim zakresie nauczyciele i uczniowie będą mogli wykorzystywać  aplikacje internetowe on-line, platformy e-learningowe oraz komunikować się w chmurze. Ponadto, realizacja zadania umożliwi uczniom współpracę z rówieśnikami z zagranicznych szkół partnerskich, np. na Łotwie, a także przyczyni się do wzrostu kompetencji informatycznych rodziców i mieszkańców dzielnicy Północ. Modernizacja istniejącej od wielu lat pracowni komputerowej oraz remont pomieszczeń spowodują uzyskanie optymalnych warunków nauki na miarę nowoczesnej szkoły. Parametry szkolnych komputerów nie są wystarczające
do  nauczania informatyki na odpowiednim, wysokim  poziomie. Ponadto sprzęt jest nadmiernie eksploatowany ze względu na dużą liczbę uczniów uczęszczających do szkoły. Stanowiska komputerowe – biurka i krzesła wymagają wymiany z powodu ich zużycia. Dodatkowo, istnieje koniczność zmiany orientacji ich ustawienia, by dzieci miały lepszy kontakt z nauczycielem i prezentowanymi przez niego na tablicy interaktywnej treściami. Pilną potrzebą jest także wymiana przyłączy i okablowania pracowni.
Ze zmodernizowanej pracowni komputerowej mogliby korzystać również mieszkańcy dzielnicy „Północ” na zasadzie, np. zebrań rady osiedla, spotkań seniorów, kursu języka francuskiego dla zainteresowanych w ramach współpracy ze stowarzyszeniem polsko-francuskim „Błękitna Gwiazda”.  Projekt zakłada zorganizowanie cyklu szkoleń dla rodziców i mieszkańców osiedla.
Jednym z priorytetów szkoły jest kształtowanie u uczniów otwartości na świat oraz umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami z zagranicy w celu poznawania innych kultur i doskonalenia umiejętności językowych. Modernizacja pracowni umożliwi realizację tego celu, znacząco wpływając na podniesienie jakości kształcenia, poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, nie tylko dla uczniów, ale także dorosłych mieszkańców  osiedla

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stanowiska komputerowe - 26 szt. (komputery All in One , klawiatura, myszka) 85 000 zł
2Oprogramowanie do zarządzania pracownią NetSupport School - 26 szt. 2 900 zł
3Biurko nauczycielskie - 1 szt.1 500 zł
4Laptop dla nauczyciela i do obsługi robotów (+ nauczyciel współorganizujący)9 000 zł
5Biurko uczniowskie - 26 szt.11 000 zł
6Tablety uczniowskie (do sterowania robotami) 19 000 zł
7Pakiet biurowy Microsoft Office -26 szt. 11 000 zł
8Szafka mobilna na tablety i laptop 6 500 zł
9Słuchawki z mikrofonem - 27 szt.2 200 zł
10Krzesło uczniowskie ergonomiczne - 26 szt.11 500 zł
11Krzesło dla nauczyciela600 zł
12Monitor interaktywny11 000 zł
13Tablica suchościeralna, magnetyczna600 zł
14Urządzenie wielofunkcyjne2 200 zł
15Swich sieciowy800 zł
16Malowanie i fototapeta tematyczna z klejeniem7 500 zł
17Drzwi wewnętrzne z montażem 4 000 zł
18Ekran ścienny elektryczny1 000 zł
19Koryta instalacyjne, gniazda RJ45, montaż2 000 zł
20Rolety/żaluzje7 000 zł
21Cykl szkoleń dla mieszkańców osiedla2 000 zł
22Materiały i usługi poligraficzne600 zł
Łącznie: 198 900 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Opis realizacji

Zapoznanie z ofertą. Rozpoznanie cenowe. Prace remontowe.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Edukacji

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
"Cyfrowa Pięćdziesiątka" - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.