Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 644

644. Ekologiczno - edukacyjny ogródek na Stradomiu


Lokalizacja

ul. Ułańska 5/7
42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Na terenie zielonym w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego powstanie ekologiczna
ścieżka edukacyjna, mająca na celu spędzanie aktywnie czasu wolnego. Przy ścieżce
zostaną postawione edukacyjne tablice, z których będą mogły korzystać dzieci oraz ich
rodzice podczas spędzania czasu wolnego. Na terenie tym też zostaną zasadzone rośliny
oraz zostaną postawione edukacyjne ławostoły.

Opis zadania

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie znajduje się
boisko trawiaste, boisko wielofunkcyjne i plac zabaw. Z infrastruktury szkolnej korzystają
wszyscy mieszkańcy dzielnicy Stradom. Teren zielony przy Szkole Podstawowej nr 16 im.
B. Chrobrego w Częstochowie jest dosyć rozległy i ma duże możliwości
do zagospodarowania. Od ul. Czołgistów znajduję się trawnik, na którym powstanie
ekologiczny ogródek edukacyjny. Będą to dwie ścieżki, przy których zostaną postawione
ekologiczne, przyrodnicze tablice edukacyjne. Ponadto na tym terenie ( w okresie wiosenno
-letnim) staną trzy ławy, również edukacyjne ( na ławach będą namalowane gry
edukacyjne). Miejsce to będzie doskonałą alternatywą do spędzania czasu wolnego.
Popołudniami dzieci wraz z rodzicami oraz dziadkami będą mogły przychodzić i spędzać
czas wolny edukując się poprzez zabawę. Tablice będą miały formę gier edukacyjnych
oraz będą dotyczyły przyrody i ekologii. Przy ścieżkach zostaną zasadzone roślinki, o które
będą dbali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Częstochowie ( którzy są mieszkańcami
dzielnicy Stradom). W dzielnicy Stradom są boiska, place zabaw dla dzieci, siłownie pod
chmurką. Nie ma natomiast takiego miejsca edukacyjno - rekreacyjnego, na którym dzięki
zabawie dzieci i młodzież będą mogli poszerzać wiedzę przyrodniczą i ekologiczną.
Miejsce to zostanie także wykorzystane do prowadzenia lekcji pod chmurką. Będzie ono
dostępne także dla uczniów szkół i przedszkoli znajdujących się w dzielnicy Stradom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1400 m2 trawnika 340 m2 żwir wraz z alejka montaż obrzeżą oraz 5 punktów na urządzenia /sztuczna trawa/ materiały wraz z robocizną85 000 zł
2Ławostoły edukacyjne 2 szt.7 000 zł
3Tablice edukacyjne 8 szt.35 000 zł
Łącznie: 127 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25 000 zł

W wycenie uwzględniono koszt dokumentacji projektowej i koszt nasadzeń.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ekologiczno - edukacyjny ogródek na Stradomiu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.