Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 645

645. Budowa ekologicznego zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży z Częstochowy


Lokalizacja

42-271 Częstochowa, Kopalniana 4a

Skrócony opis

Projekt zakłada wyposażenie obiektu sportowego przy ulicy Kopalnianej 4a w Częstochowie w ekologiczne, modułowe zaplecze szatniowo-sanitarne wraz ze świetlicą, mające służyć najmłodszym sportowcom z naszego miasta.

Opis zadania

Kompleks sportowy przy ulicy Kopalnianej służy mieszkańcom Częstochowy od 1946 roku. Obiekt był nie tylko miejscem zmagań piłkarzy, ale pełnił również funkcje integracyjne miejscowej społeczności, odbywały się tutaj bowiem festyny i koncerty. Przede wszystkim jednak przez dziesięciolecia wychowywały się w tym miejscu pokolenia młodych sportowców.

Tymczasem na obiekcie do dziś brakuje pomieszczeń szatniowych, sanitarnych i pomocniczych, w których dzieci mogłyby w cywilizowanych warunkach przebierać się i spędzać czas po treningach. Obiekt stracił również swoje wartościowe znaczenie społeczne.

Dlatego też głównym celem inwestycji, jest nie tylko rozbudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla adeptów piłki nożnej, ale także stworzenie miejsca, w którym młodzi sportowcy mogliby spędzać czas między treningami. Dzięki świetlicy dzieci będą mogły korzystać z gier planszowych (szachy, warcaby i inne), planowane jest zorganizowanie lekcji języków obcych oraz spotkań z psychologiem. Świetlica może być wykorzystywana również do integracji miejscowej społeczności i organizacji wydarzeń o różnym zakresie. Mając takie zaplecze można organizować festyny, koncerty, plenerowe wystawy prac plastycznych oraz targi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Koszt projektu24 600 zł
2Przebudowa przyłączy istniejących mediów61 500 zł
3Zakup i montaż wraz z wyposażeniem ekologicznych modułów zespołu pomieszczeń1 107 000 zł
Łącznie: 1 193 100 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Bieżące koszty zużycia mediów.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa ekologicznego zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży z Częstochowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.