Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 692

692. Doposażenie Miejskiego Przedszkola nr.32 w nagłośnienie, scenę teatralną oraz namioty niezbędne do organizacji imprez i uroczystości środowiskowych.


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr. 32
42-221 Częstochowa ul. św. Rocha 247

Skrócony opis

Głównym celem zadania jest zakup profesjonalnego nagłośnienia, mobilnej sceny oraz projektora dla przedszkola nr.32. Pozwoli to rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania różnego rodzaju aktywności twórczej. Ponadto pozwoli na organizowanie imprez plenerowych oraz pikników intergracyjnych dla dzieci, rodziców oraz mieszkańców dzielnicy.

Opis zadania

Jak wiadomo rozwój zainteresowań i czas wolny dzieci oraz mieszkańców dzielnicy to istotne sfery życia społecznego. Mądre i wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego przeciwdziała nudzie i wszelkiego rodzajom patologii, wzmacniając walkę z wykluczeniem społecznym.
Doposażenie przedszkola zgodnie z projektem pozwoli na podjęcie nowych działań artystycznych, wprowadzić nowe wydarzenia i uroczystości kulturalne - w myśl zasady ogólnodostępności.
Od wielu lat na terenie ogrodu przedszkola nr.32 organizuje się pikniki rodzinne, przedstawienia w których występują dzieci jak i mieszkańcy naszej dzielnicy, co sprawia, że zacieśniają się więzy międzyludzkie.
Znacznie wpływa to na wzajemną integrację mieszkańców dzielnicy.
Na imprezach uczestniczą zarówno mieszkańcy dzielnicy jak i Radni Częstochowy, pracownicy Urzędu, przedstawiciele innych przedszkoli.
Sprzęt na takie imprezy niestety musi być wynajmowany odpłatnie, dlatego zakup własnego pozwoli podnieść ich rangę,  ograniczyć wydatki oraz częściej organizować inne wydarzenia.
Rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań artystycznych prowadzi przez edukację do kształtowania postawy twórczej we wszystkich dziedzinach życia, czemu niniejszy projekt będzie służył.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup nagłośnienia, mobilnej sceny, namiotów ekspresowych80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Nie powinno generować kosztów w kolejnych 5 latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Doposażenie Miejskiego Przedszkola nr.32 w nagłośnienie, scenę teatralną oraz namioty niezbędne do organizacji imprez i uroczystości środowiskowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.