Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 702

702. Ratownicy na rowerach


Lokalizacja

Focha 19/21, 42-217 Częstochowa

Skrócony opis

Zakup rowerów z wyposażeniem niezbędnym do ratowania życia, umożliwi wolontariuszom z Rescue Team.
Rowery ułatwią niesienie pomocy mieszkańcom zarówno na większych wydarzeniach ogólnomiejskich jak i podczas codziennych patroli po mieście, gdzie często dojazd bywa utrudniony.
Założeniem projektu jest szybkie dotarcie do poszkodowanych i zaopatrzenie ich do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego.

Opis zadania

Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie jest organizacją opartą na wolontariacie o specyficznym profilu działania - ratownictwo.
Organizacja działa prężnie do 2013r. którą tworzą osoby z pasją do ratownictwa, pierwszej pomocy. Działają na terenie miasta Częstochowy oraz współpracują z Urzędem Miasta i lokalnymi służbami wszystko po to aby poprawić bezpieczeństwo w mieście. Organizacja i ludzie to jedno jednak z samej pasji nie udaje się ratownikom działać - do tego jest im potrzebny niezbędny sprzęt do ratowania życia i podwyższenia bezpieczeństwa oraz standardów udzielania pomocy. Są to ratownicy którzy pojawiają się bardzo często na ulicach miasta Częstochowy biorą udział przy zabezpieczeniach wielu imprez.
Z uwagi na niskie fundusze i brak możliwości finansowania z własnych funduszy chcemy prosić o zakup rowerów z wyposażaniem dla ratowników które będą wykorzystywane bezpośrednio do działań na terenie miasta. Rower stanowi często najszybsze źródło transportu w mieście, dzięki któremu można dotrzeć także w miejsca często niedostępne dla samochodów.

Założeniem projektu jest szybkie dotarcie do poszkodowanych i zaopatrzenie ich do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego, zarówno podczas większych wydarzeniach ogólnomiejskich oraz codziennych patroli.

Pamiętajmy, że w pierwszej pomocy liczy się czas, który dzięki takim rowerom będzie można zyskać.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup dwóch rowerów5 000 zł
2Zakup 2 toreb/plecaków z wyposażeniem do działań przedmedycznych1 500 zł
3Zakup 3 kasków rowerowych400 zł
Łącznie: 6 900 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3500,00 zł. Koszt nie przekracza 30% wartości zadania

Zadanie zweryfikowano pozytywnie. Zmieniono koszty zaproponowane przez autora zadania uwzględniając ceny rynkowe.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ratownicy na rowerach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.