Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 703

703. Wyposażenie MPI 43 w ogrodzenie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43 w Częstochowie
ul. Czecha 17
42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt dotyczy wymiany ogrodzenia na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 43.
Planowane jest zamontowanie: bocznej bramy wjazdowej oraz dwóch furtek wejściowych.
Na części ogrodzeniowej, ogólnodostępnej zostanie zamontowanych 8 wielkoformatowych tablic kredowych na podłożu dibond 3 mm.
Ogrodzenie pozwoli zabezpieczyć powstałe tam boiska oraz planowane/przyszłe inwestycje.

Opis zadania

Celem projektu jest wymiana  i wstawienie nowego ogrodzenia systemowego z panelami (wysokość 1550 mm, szerokość 3000 mm, oczko 50x200 mm, średnica drutu - 5 mm) w ilości 73 szt.
Wymiana ogrodzenia na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 43 w Częstochowie jest konieczna ze względów bezpieczeństwa zarówno dzieci korzystających z ogrodu przedszkola, jak i tych korzystających z zewnętrznych boisk do koszykówki i piłki nożnej, które stanowią połączoną, wspólną całość. Modernizacja jest niezbędna ze względu na duże zużycie i zniszczenie ogrodzenia. Dotychczasowe ogrodzenie służy nam od ponad 27 lat, na ten moment wymaga wymiany.
Dodatkową atrakcją dla dzieci i rodzin z dzielnicy „Północ” w części ogólnodostępnej, zarówno od strony boisk, jak i od strony przedszkolnego placu zabaw, zamontowane zostaną dużych rozmiarów 8 tablic kredowych.
Dużych rozmiarów tablicę do pisania wykorzysta dziecko w każdym wieku. Będzie ona zachętą do wspólnej, także rodzinnej aktywności. Po pierwsze, pisanie na stojąco jest dla dziecka łatwiejsze niż przy stole, czy chodnikach miejskich. A po drugie, dzięki takiej tablicy dziecko z ochotą może poznawać literki czy cyfry, uczy się kreatywności, rozwija wyobraźnię, ćwiczy funkcje motoryczne i koordynację wzrokowo-ruchową. Stara analogowa tablica do pisania może być doskonałą zabawką, która pomoże dziecku rozwijać jego umiejętności manualne. Będzie także zachętą do podjęcia wielozmysłowej aktywności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Panel ogrodzeniowy h-1550, szerokość 3000 mm, oczko 50x200 mm, średnica drutu – 5,00 mm (ilość 73 sztuki)22 447,50 zł
2Brama dwuskrzydłowa szer. 4,00 - 1 sztuka4 428 zł
3Furtka – 1,00 x 1,50 – 2 sztuki4 674 zł
4Akcesoria montażowe3 444 zł
5Montaż całości12 915 zł
6Tablice kredowe czarne - do montażu na zewnątrz ogrodzenia: na podłożu dibond 3mm : 8 szt Rozmiar pojedynczej tablicy: ok. 120x200 cm14 091,50 zł
7Montaż tablic5 000 zł
Łącznie: 67 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Ogrodzenie nie będzie generowało kosztów przez kolejne 5 lat. Inwestycja będzie podlegała gwarancji wykonawcy minimum prze 3 lata. Ewentualne usterki zostaną usunięte przez wykonawcę. Osobną sprawą jest uszkodzenie ogrodzenia przez chuliganów. Kosztów tego typu uszkodzeń nie da się oszacować. Mogą wystąpić lub nie.

Opis realizacji

Zapoznanie z ofertą.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Edukacji

Brak uwag

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Wyposażenie MPI 43 w ogrodzenie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.