Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 712

712. Renowacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego
ul. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania jest renowacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego. To jedyny, ogólnodostępny i funkcjonujący bez ograniczeń czasowych obiekt tego typu w Częstochowie.. Na jego terenie odbywają się co roku egzaminy na kartę rowerową oraz konkursy z zakresu edukacji komunikacyjnej.

Opis zadania

Celem zadania jest dokonanie renowacji miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego,  które jest jedynym ogólnodostępnym i funkcjonującym bez ograniczeń czasowych  obiektem tego typu w Częstochowie. Plac manewrowy służy młodym mieszkańcom miasta do nauki  bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Z obiektu korzystają przedszkolaki i młodsze dzieci, które pod opieką rodziców, dziadków lub starszego rodzeństwa rozpoczynają swoją przygodę z rowerem. Corocznie na terenie miasteczka ruchu drogowego odbywają się egzaminy na kartę rowerową dla dzieci i młodzieży z Częstochowy i okolicznych miejscowości. We współpracy z Komendą Miejską Policji Szkoła Podstawowa nr 50 organizuje każdego roku Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, którego część praktyczna wymaga wykorzystania miasteczka ruchu drogowego.
     W ramach środków uzyskanych z Budżetu Obywatelskiego planuje się dokonanie remontu nawierzchni – ścieżek rowerowych, wymianę starych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej oraz odmalowanie oznakowania poziomego. Przewiduje się także zakup 10 rowerów służących dzieciom  i młodzieży z całego miasta do  praktycznej nauki jazdy na rowerze i zdawania egzaminu na kartę rowerową oraz wymianę bramy oddzielającej  miasteczko od ruchliwej ulicy.
    Wśród dzieci uczestniczących w ruchu drogowym większość to rowerzyści. Według danych szacunkowych prawie połowa dzieci biorących udział w wypadkach drogowych nie przestrzegała zasady pierwszeństwa przejazdu. Wynika z tego, że zasad ruchu drogowego  nie znają bądź nie potrafią ich stosować. Wraz z dalszym upowszechnieniem rowerów w Polsce i w naszym mieście (rowery miejskie) może wzrosnąć liczba poszkodowanych nieletnich rowerzystów. By uniknąć wypadków i  kolizji, należy umiejętnie poruszać się rowerem po drogach i znać przepisy ruchu drogowego. Dlatego niezbędne jest miejsce, gdzie ćwiczy się w praktyce te umiejętności, zatem remont jedynego ogólnodostępnego w Częstochowie miasteczka ruchu drogowego jest koniecznością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu-wyrównanie podłoża, usunięcie korzeni 30 000 zł
2Renowacja nawierzchni ścieżek rowerowych100 000 zł
3Wymiana znaków drogowych25 000 zł
4Wymiana sygnalizacji świetlnej50 000 zł
5Odmalowanie oznakowania poziomego10 000 zł
6Zakup 10 rowerów15 000 zł
7Brama wjazdowa25 000 zł
Łącznie: 255 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Renowacja miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.