Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 739

739. Szkoła ratuje i AED pokazuje


Lokalizacja

Szkoły Podstawowe oraz Średnie na terenie miasta Częstochowa.

Skrócony opis

Życie to najcenniejszy dar. W wyniku różnego zaburzeń pracy serca, może ono nie pracować prawidłowo, a w konsekwencji dojść do jego zatrzymania.
AED nie tylko podnosi prestiż danego miejsca, ale co najważniejsze RATUJE ŻYCIE
Im więcej tych AED, tym jesteś bezpieczniejszy.
Dlaczego w szkołach? Powodów jest wiele, ale najważniejsze to: ZAWSZE BLISKO i ŁATWO zlokalizować.

Opis zadania

AED jest urządzeniem uniwersalnym i może być wykorzystywane zarówna podczas akcji ratunkowej dorosłych, jak i dzieci. Różnica leży w oprogramowaniu
Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator (bo tak brzmi pełna nazwa AED) znajdujący się w budynku szkoły nie tylko ratuje życie, ale może mieć też znaczenie edukacyjne, a sama obecność AED pomaga oswoić się z tematem zatrzymania krążenia i zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci wynika najczęściej z niedotlenienia, utraty krwi lub jest spowodowane wrodzonymi wadami serca. Do zatrzymania akcji serca może dojść również z innych przyczyn, np. po zatruciu toksynami. Ale to właśnie niedotlenienie jest głównym powodem.

Projekt "Szkoła ratuje i AED pokazuje" polega na zakupie i montażu urządzeń AED na budynkach szkół w Częstochowie.
Szkoły są miejscami łatwymi do zlokalizowania, co skraca czas udzielania pomocy.

Automatyczny zewnętrzny defibrylator znajdujący się na budynku szkoły nie tylko ratuje życie, ale może mieć też znaczenie edukacyjne. Kursy z zakresu pierwszej pomocy dla młodzieży (z elementami obsługi AED), oraz sama jego obecność mogą znacznie zwiększyć świadomość u uczniów, nauczycieli oraz rodziców jak ważne są nasze działania w pierwszej pomocy.

Największą zaletą AED jest to, że bez problemu może być wykorzystywane przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego, ponieważ urządzenie te w pełni zautomatyzowane wydające instrukcje (krok po kroku) w postaci poleceń głosowych dla osób prowadzących działania ratunkowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup urządzeń AED (60 urządzień AED - 6000 zł/szt)360 000 zł
2Kapsuła zewnętrzna na AED (60 szt - 25000zł/szt)150 000 zł
3Tablica informacyjna (60 szt - 40zł/szt)2 400 zł
Łącznie: 512 400 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

126000,00 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Szkoła ratuje i AED pokazuje

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.