Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 774

774. Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Zygmunta Łęskiego w Częstochowie dla dzieci i młodzieży.


Lokalizacja

ul. Rozdolna 5

Skrócony opis

Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Zygmunta Łęskiego w Częstochowie dla dzieci i młodzieży.
Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego placu zabaw do czynnego i aktywnego spędzania czasu w gronie najbliższych. Ma na celu promowanie aktywnego stylu życia w mieszkańców w różnej grupie wiekowej.

Opis zadania

Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Zygmunta Łęskiego w Częstochowie dla dzieci i młodzieży.
Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego placu zabaw do czynnego i aktywnego spędzania czasu w gronie najbliższych. Ma na celu promowanie aktywnego stylu życia w mieszkańców w różnej grupie wiekowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Bujak sprężynowy pojedynczy4 700 zł
2Bujak sprężynowy pojedynczy7 500 zł
3Huśtawka pojedyncza5 000 zł
4Huśtawka podwójna10 000 zł
5Karuzela13 000 zł
6Huśtawka ważka6 000 zł
7Piaskownica 7 000 zł
8Huśtawka - bocianie gniazdo17 000 zł
9Wieża ze zjeżdżalnią25 000 zł
10Stół do gry w ping-ponga16 000 zł
11Stół do gry w piłkarzyki22 000 zł
12Linarium25 000 zł
13Ławka z oparciem 4 szt12 000 zł
14Kosz na śmiec 2 szt 5 000 zł
15Tablica informacyjna 3 000 zł
16Dokumentacja projektowa placu zabaw15 000 zł
Łącznie: 193 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Zygmunta Łęskiego w Częstochowie dla dzieci i młodzieży.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.