Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 777

777. Spełniajmy ich marzenia! - Podarujmy im "Salę odkrywania muzyki" i doposażmy "Salę ruchu"


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka, ul. Karola Szymanowskiego 9, 42-217 Częstochowa

Skrócony opis

Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka jest placówką rozwijającą zdolności wielorakie dzieci. Działamy w tym zakresie już kilka lat i pragniemy robić to jeszcze lepiej. Pomóż nam w tym! Stwórz z nami kolejną salę - "Salę odkrywania muzyki" oraz pomóż doposażyć " Salę  ruchu". Rozwijajmy nasze dzieci wspólnie, Pomóżmy im integrować się ze społecznością lokalną. Spełniajmy ich marzenia!

Opis zadania

Muzyka jest istotnym elementem dla naszych dzieci przedszkolnych - wszystkie należą do chóru. Liczy on w sumie 100 dzieciaków, A na występach dołączają do niego nawet nasi absolwenci. Dzieci nasze kochają śpiewać, grać na instrumentach muzycznych, dzielić się swoją pasją muzyczną z innymi. Chcemy poszerzyć ich horyzonty muzyczne i pokazać je innym.  Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia niezbędnego do prezentacji w/w zdolności dzieci  będzie  zaspokojeniem ich potrzeb i próśb. Nasze dzieciaki kochają również ruch. W "Sali ruchu", która powstała dzięki wcześniejszej edycji BO zaspokajają swoje potrzeby i rozwijają zdolności. Jednakże po licznych imprezach środowiskowych widzimy potrzebę wzbogacenia jego wyposażenia m.in. o dywan interaktywny, piłki, worki, czy bramki oraz regały do ich przechowywania.
Realizacja zadania: Spełniajmy ich marzenia!  umożliwi poza zaspokojeniem potrzeb dzieci integrację społeczności lokalnej,  ludzi w różnym wieku, z różnymi potrzebami. Wspomoże organizację działań w celu przezwyciężenia barier związanych z uczestnictwem  w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Zadanie będzie realizowane w placówce na zasadach ogólnodostępności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup monitora interaktywnego oraz wyposażenia niezbędnego do jego wykorzystania12 000 zł
2Zakup laptopa, drukarki i oprogramowywania5 000 zł
3Zakup dywanu interaktywnego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami niezbędnymi do korzystania z niego16 000 zł
4Zakup instrumentów perkusyjnych2 400 zł
5Zakup dzwonków diatonicznych2 700 zł
6Zakup instrumentów - d'jembe2 400 zł
7Zestaw nagłaśniający, statywy, stojaki, akcesoria 8 000 zł
Łącznie: 49 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Opis realizacji

Zapoznanie z ofertą.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Edukacji

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Spełniajmy ich marzenia! - Podarujmy im "Salę odkrywania muzyki" i doposażmy "Salę ruchu"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.