Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 10

10. Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd rowerowy przy MAKRO - przejazd rowerowy przy wjeździe na wiadukt nad ul.Bór


Lokalizacja

ul. Jagiellońska (płn strona na wysokości MAKRO)

Skrócony opis

EDYCJA: zadanie okazało się ogólnomiejskie więc wymaga listy z podpisami co najmniej 60 mieszkańców (szczegóły w opisie).
Zgłaszany projekt dotyczy modernizacji (z kostki brukowej na standard "asfaltowy") ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej (jej północna strona, czyli po stronie Makro) na odcinku:
przejazd przy MAKRO - przejazd przy wjeździe na wiadukt nad ul.Bór.

Opis zadania

EDYCJA: w wyniku weryfikacji formalnej otrzymałem informację iż projekt zadania obejmuje dwie dzielnice. Po dokładniejszym przyjrzeniu (swoją drogą powinno być jakieś bardziej komfortowe tzn.płynne,szybsze i czytelne narzędzie do sprawdzania szczegółowego położenia względem dzielnic) stwierdzam, że nie ma sensu rozdzielać tego projektu na dwie osobne dzielnice (to właśnie ten "wąski" odcinek ścieżki rowerowej, który wymagałby poszerzenia jest przedzielony praktycznie w połowie długości przez dwie dzielnice). Zatem rozdzielenie zadanie modernizacji całego odcinka tej ścieżki na dwa projekty dzielnicowe nie ma sensu (hipotetycznie istniałoby ryzyko, że w głosowaniu do realizacji zostałby wybrany np.tylko jeden projekt z jednej dzielnicy i ścieżka zostałaby zmodernizowana ;) w połowie hehe) zaś z kolei jako projekt ogólnomiejski projektu nie złożę gdyż nie mam specjalnie możliwości zebrania podpisów co najmniej 60 mieszkańców - nie będę stał ze stolikiem i listą do podpisów np. pod jakimś centrum handlowo-usługowym czy na "kwadratach". W mojej opinii wychodzi na to, że po zmianach w tegorocznej edycji BO, jakaś liczba projektów ogólnomiejskich zostanie niejako "ograniczona" poprzez obowiązek dołączenia listy z podpisami co najmniej 60 mieszkańców (nie każdy ma taką możliwość, no chyba że przy "pomocy" jakiejś bardziej "publicznej" zbiórki). Z resztą widać to już na samej stronie BO, po kliknięciu w zakładkę "Zadania" w chwili obecnej (stan na: 29-05-24) na "Liście zadań" jest do przejrzenia około 85 zadań a po wybraniu TYP ZADANIA: OGÓLNOMIEJSKI wyświetla się póki co tylko JEDNO zadanie. Tak więc widać zmianę w porównaniu do poprzednich edycji BO - czyżby większość mieszkańców/mieszkanek dodawała zadania o charakterze dzielnicowym gdyż zebranie co najmniej 60 podpisów stanowi dla nich pewnego rodzaju "wyzwanie"? Tak tylko się zastanawiam?

We wstępie projektu napisałem "Powtórka z zeszłorocznej (jak i wcześniejszych) edycji BO - czyli już tak trochę "tradycyjnie" :) zadanie dotyczy modernizacji z kostki brukowej na standard "asfaltowy" - ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej" ...wychodzi na to, że z tym "tradycyjnie" to trochę przesadziłem i na tej edycji BO ta "tradycja" się zakończy (najlepszy wynik tego zadania został chyba osiągnięty w poprzedniej edycji tzn. 39 miejsce i 1414 pkt).


Pierwotna treść zgłaszanego zadania:
Powtórka z zeszłorocznej (jak i wcześniejszych) edycji BO - czyli już tak trochę "tradycyjnie" :) zadanie dotyczy modernizacji z kostki brukowej na standard "asfaltowy" - ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej (po jej północnej stronie czyli po stronie Makro) na odcinku: przejazd rowerowy przy MAKRO - przejazd rowerowy przy wjeździe na wiadukt nad ul.Bór. Ścieżka powinna zostać również trochę poszerzona gdyż za szeroka nie jest a w tym miejscu jest sporo trawiastego "pobocza". Zmodernizowana i poszerzona ścieżka poprawiłaby komfort oraz podniosła poziom bezpieczeństwo wszystkich częstochowskich rowerzystów & rowerzystek korzystających z tego popularnego i często uczęszczanego odcinka infrastruktury rowerowej w tym rejonie.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie zostało zwrócone do poprawy. Autor nie dokonał wymaganych zmian formalnych w projekcie, w efekcie projekt został zweryfikowany negatywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd rowerowy przy MAKRO - przejazd rowerowy przy wjeździe na wiadukt nad ul.Bór

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.