Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 11

11. MARSZOBIEG 31JP2 Alejami Najświętszej Maryi Panny


Lokalizacja

Aleje Najświętszej Maryi Panny, Sleja Sienkiewicza

Skrócony opis

Jan Paweł II żył 31.ooo dni.
Niech MARSZOBIEG 31JP2 będzie formą UCZCZENIA NA SPORTOWO Największego Polaka.
Na dystans 31 km złoży się 8 okrążeń na trasie : Pl. Daszyńskiego, Aleje Najświętszej Maryi Panny i Jasna Góra..
W Alejach NMP przeprowadzane są różne biegi.
CHYBA  NAJWYŻSZY  CZAS   aby Honorowy Obywatel Częstochowy, dla Wiernych Święty
został uczczony także na sportowo - wykonawca MOSiR.

Opis zadania

MARSZOBIEG 31JP2 Alejami Najświętszej Maryi Panny jest zgłaszany od roku 2014 !!!

Rok 2025 jest rokiem kolejnego jubileuszu Jana Pawła II - XX lat U Ojca Niebieskiego.
W roku 2020 tłumacząc się ZARAZĄ nie zorganizowano na 100-lecie urodzin masowej imprezy sportowej,  musimy to nadgonić !

Akcją "ŻABKA BO 2024" promującą głosowanie na Projekt Nr 11 "MARSZOBIEG 31JP2 Alejami Najświętszej Maryi Panny"
planuję dotrzeć do tysięcy Rodzin aby przekonać Mieszkańców Częstochowy o potrzebie takiej imprezy, która w przyszłości ma dorównać najlepszym jak : Maraton Tokijski, Maraton Berliński, Maraton Nowojorski, Maraton Chicagowski, Maraton Londyński i Maraton Bostoński.

START i META "Pod Szczytem" Jasnej Góry, tak jak podczas Biegów Papieskich organizowanych wspólnie
przez Urząd Miasta i Przedstawicieli Kurii za czasów ŚP. Abp. Stanisława Nowaka.

Wg. Map Gogle od Kolumny MB pod Jasną Górą do Pomnika Jana Pawła II na placu Ignacego Daszyńskiego
jest około 2 km tak więc da się wytyczyć 8 okrążeń dających 31 km.

Marszobieg oznacza że będą dwie grupy uczestników: Biegacze i Rodziny z Dziećmi.

Dla Biegaczy przeznaczamy trasę 8 okrążeń po jezdni - limit czasu 3 godziny.
Podział na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami
Dyplomy i Puchary jak zwykle.

Maszerujące Rodziny z Dziećmi będą poruszały się traktem spacerowym między jezdniami,
mogą zaliczyć jedną lub dwa okrążenia zgodnie z zapisem do grupy:

A1) Rodzice i 1 Dziecko - 1 okrążenie, A2) - 2 okrążenia,
B1) Rodzice i 2 Dzieci - 1 okrążenie, B2) - 2 okrążenia,
C1).Rodzice i 3 Dzieci - 1 okrążenie, C2) - 2 okrążenia,
D1) Rodzice i więcej Dzieci - 1 okrążenie, D2) - 2 okrążenia.

Na półmetku pierwszego spacerowego okrążenia, pod pomnikiem Jana Pawła II
Rodziny z Dziećmi mogą złożyć kwiaty lub zapalić znicz.

Na MECIE Dzieci losują przeznaczone dla nich niespodzianki przekazane przez Patronów.

Dzieci otrzymują imienne Dyplomy (laminowane) i imienne Medale ( laserowa grawerką sklejka. 3 km, lakier bezbarwny) - przygotowane przez zgłaszającego Projekt Nr 11 "MARSZOBIEG 31JP2 Alejami Najświętszej Maryi Panny"
dla Dzieci zgłoszonych w wyznaczonym terminie.

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
MARSZOBIEG 31JP2 Alejami Najświętszej Maryi Panny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.