Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 15

15. Festiwale i Koncerty na Dźbowie! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!


Lokalizacja

Realizacja wydarzenia w ogólnodostępnym miejscu na terenie dzielnicy Dźbów.

Skrócony opis

Festiwale i Koncerty w wyjątkowej edycji! Gramy ze Schroniskiem! Przeżyj wakacyjny klimat przy dźwiękach artystów oraz korzystając licznych bezpłatnych atrakcji tj.: animacje dla dzieci, dmuchańce, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami, poczęstunek, zorganizowane zabawy ruchowe!

Na wydarzeniu znajdzie się strefa proadopcyjna i edukacyjna, zachęcająca do adopcji zwierząt ze schroniska.

Opis zadania

Marzy Ci się letni relaks dla całej rodziny? Chcesz spędzić czas w wakacyjnej atmosferze, pełnej muzyki i radości? Zagłosuj na Festiwal i Koncerty na Dźbowie!

Dźbów zasługuje na Festiwal organizowany z myślą o mieszkankach i mieszkańcach dzielnicy oraz czworonogów, którzy potrzebują naszej pomocy. Festiwal odbędzie się w 2025 roku i będzie wspaniałą okazją do integracji społecznej oraz promocji budżetu obywatelskiego.

W trakcie całego dnia festiwalu przeprowadzone będą bezpłatne atrakcje: gry, animacje, dmuchańce dla dzieci, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami, poczęstunek, zorganizowane zabawy ruchowe i festiwalowa atmosfera! Zapewniona zostanie również strefa gastronomiczna oraz możliwość skorzystania z badań zdrowotnych. Podczas Festiwalu odbędą się także pokazy artystyczne tańca i aerobiku. Kluczowym elementem będzie strefa proadopcyjna i edukacyjna, promująca adopcję zwierząt ze schroniska w Częstochowie.

Głosuj na ten projekt, aby wspólnie stworzyć niezapomniane wydarzenie, które połączy mieszkańców Dźbowa i pomoże bezdomnym zwierzętom!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia, dmuchańców i elementów lunaparku, wynagrodzenie gwiazd oraz zabezpieczenie miejsca wydarzenia64 900 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

wniosek został zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Festiwale i Koncerty na Dźbowie! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.