Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 41

41. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Janiny Porazińskiej


Lokalizacja

ul. Janiny Porazińskiej

Skrócony opis

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Janiny Porazińskiej. Przedmiotowa droga, o długości ok. 200 m, jest nieutwardzona, z rozległymi głębokimi dziurami. Po ulewie woda zalewa działki oraz wypełnia całą szerokość drogi. Dla wykonania odwodnienia i budowy drogi konieczne jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej.

Opis zadania

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Janiny Porazińskiej. Zadanie dotyczy  osób użytkujących drogę -  właścicieli posesji i ich rodzin, ale także służb miejskich, poczty, kurierów, jak i osoby odwiedzające i spacerowicze.
Ulica Janiny Porazińskiej jest drogą publiczną, należącą do Gminy Miasto Częstochowa. Droga ta jest nieutwardzona, z głębokimi dziurami wypełnionymi wodą po deszczu. Po każdej ulewie tworzą się olbrzymie kałuże zajmujące całą szerokość drogi. Utrudnia to poruszanie się nie tylko samochodem, ale także przedostanie się pieszo. Niemożliwe jest przejście suchą nogą do posesji, ponieważ nie ma chodnika po żadnej stronie. Szczególnie przykra jest sytuacja, gdy dzieci udające się do szkoły brną w błocie. Wielokrotnie woda deszczowa z drogi przedostaje się na działki i zalewa domy. Konieczne są interwencje straży pożarnej, aby wypompować wodę z domów i z ulicy. Dodatkowo woda z ul. Janiny Porazińskiej spływa dalej, zalewając kolejne ulice i posesje przy ul. Oppmana Or-Ota, Pascala i Tatarkiewicza. W ulicy znajdują się już wszystkie media: woda, kanalizacja, prąd, gaz. Brak jest odwodnienia, które jest niezbędne do budowy drogi. Ulica Janiny Porazińskiej jest administrowana przez MZD i koszty eksploatacji ponosi Gmina (MZD). Późniejsze koszty eksploatacji drogi publicznej, ponoszone przez Gminę, będą znacząco niższe niż obecnie, gdyż nie będzie potrzeby wypompowywania wody z drogi po ulewnych deszczach, jak to ma miejsce obecnie.
Wykonanie projektu jest konieczne dla realizacji  budowy drogi, co z kolei przyczyni się do poprawy warunków  komunikacji samochodowej oraz pieszej.
Projekt opracowania dokumentacji technicznej dla odwodnienia drogi był konsultowany  i uzgodniony z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych przy ul. Janiny Porazińskiej. Był analizowany wielokrotnie w Miejskim Zarządzie Dróg i został oceniony pozytywnie. Dołączono także mapkę projektowanego przebiegu kanału deszczowego od ul. Janiny Porazińskiej  do ul. Pascala.
Stan prawny nieruchomości jest uregulowany - właścicielem działek: 5/13, 6/7, 6/3, obr. 18 jest Gmina Miasto Częstochowa, a działki nr 6/14 - osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na wejście w teren, wzdłuż granicy działki, umożliwiające przeprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej. Umowa na ustanowienie służebności gruntowej została sporządzona w formie aktu notarialnego, którego kopia znajduje się w Urzędzie Miasta Częstochowy.  
Mieszkańcy od kilku lat podejmują starania o wykonanie odwodnienia drogi, kierując prośby do Prezydenta Miasta, Rady Miasta i do Miejskiego Zarządu Dróg. Pisma prowadzonej korespondencji znajdują się w kancelarii Prezydenta Miasta, Urzędu Miasta i w MZD.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi w ul. Janiny Porazińskiej150 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgodnie z §5 ust. 2 pkt 6 Uchwały Nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego, z budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Janiny Porazińskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.