Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 184

184. BUDOWA BOISKA VICTORII CZĘSTOCHOWA Z NAWIERZCHNIĄ SZTUCZNĄ


Lokalizacja

Częstochowa ul.Krakowska 80 stadion Victorii Częstochowa
działka nr 1/26  obręb 237

Skrócony opis

Budowa  boiska pełnowymiarowego o nawierzchni  sztucznej  wraz z infrastrukturą.

Opis zadania

Budowa boiska z sztuczna trawa jest  fundamentalna sprawa dla licznej społeczności grającej w piłkę nożną w Częstochowie, uboga baza w boiska pełno wymiarowe w mieście powoduje ze zajęcia dla młodzieży od wieku trampkarza w okresie  od listopada do kwietnia muszą odbywać się na obiektach Rakowa czy Ajaksu ( generalnie to boisko nie nadje się już do użytkowania ) i to dopiero od godziny 19:00 co dla młodzieży uczącej się jest bardzo utrudnione. Modernizacja ma objąć wymianę nawierzchni trawiastej na sztuczną bez zasypową ( dopuszcza się zasyp piaskiem )  zakup z położeniem o powierzchni 53m /93m, powierzchnia gry 50/90  - ( klub przygotuje podłoże pod murawę ) wymiana murawy nie wymaga projektu budowlanego ani innych zgód co pozwala na szybszą i tańsza realizacje inwestycji  ponadto inwestycja ma objąć trybunę na 40 osób wraz z podbudową z płyty metalowej ryflowanej  oraz  2 wiaty stadionowe  z siedziskami  ( kolor zielony)  dla piłkarzy rezerwowych na   13 zawodników z podstawą z blachy ryflowanej , zakup tablicy wyników stadionowy o rozmiarach co najmniej 200/100 cm , zakup i montaż ogrodzenia z paneli metalowych zgrzewanych koloru zielonego fi 4  o wysokości  4 metrów  z 2 furtkami na długości 140 metrów.wiata stadionowa

https://allegro.pl/oferta/wiata-stadionowa-dla-13-zawodnikow-rezerwowych-9189076010?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Acategory&bi_c=ZGVlY2QzMDItZWNmNS00ZmUwLWIzZDEtNjhkYmI4MDU5NmQxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=09f02986-cebc-4c2c-8265-afeebba014ac

tablica wyników stadionowa  

https://allegro.pl/oferta/tablica-wynikow-sportowych-led-200-x-100-cm-pilot-9568393218

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1sztuczna trawa z położeniem powierzchnia 4929 m2 - 1 000 000 zł
2wiata stadionowa 20 000 zł
3zakup i montaż ogrodzenia z paneli metalowych zgrzewanych koloru zielonego fi 4 o wysokości 4 metrów na długości 140 metrów100 000 zł
4
Łącznie: 1 120 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

56 000PLN

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, zweryfikowana, ustalona z Wydziałem IZ. KOS Victoria w przypadku realizacji projektu zobowiązał się do wykonania we własnym zakresie podłoża pod ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
BUDOWA BOISKA VICTORII CZĘSTOCHOWA Z NAWIERZCHNIĄ SZTUCZNĄ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.