Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 191

191. Modernizacja ciągu rowerowo-pieszego po Pd stronie Alei Jana Pawła II


Lokalizacja

Modernizacja ciągu rowerowo-pieszego po Pd stronie Alei Jana Pawła II od rynku Wieluńskiego do ul. Henryka Dąbrowskiego.

Skrócony opis

   Zadanie polega na budowie i naprawie ciągu rowerowo-pieszego poprzez budowę ścieżek rowerowych i fragmentu chodnika przy jednej z najbardziej uczęszczanych i ruchliwych ulic w mieście - Alei Jana Pawła II. Realizacja zadania zapewnieni przejazd licznym mieszkańcom na najbardziej zdewastowanym i nie nadającym się do użytku odcinku ww infrastruktury drogowej.

Opis zadania

Na jednym z najruchliwszych ciągów komunikacyjnych w Częstochowie znajdującym się w ścisłym centrum miasta, a mianowicie Alei Jana Pawła II obowiązuje zakaz jazdy rowerem. Rowerzysta zobligowany jest więc do korzystania z chodnika, ciągu rowerowo-pieszego   i małego fragmentu ścieżki rowerowej. Biorąc pod uwagę w wielu miejscach wzdłuż Alei JP II intensywny ruch pieszych, kolidujący z ruchem rowerzystów, niezbędne jest zbudowanie infrastruktury rowerowej zapewniające spójne i bezpieczne poruszanie się obu grup. Ścieżka rowerowa przynajmniej po jednej stronie ulicy to absolutne minimum tym bardziej, że w większości asfalt pełniący rolę chodnika jest już dawno wyeksploatowany i  wymaga wymiany (Zdjęcia w  załączniku).  Liczne dziury, wystające korzenie, nierówności, bariery krawężnikowe i inne zarażające bezpieczeństwu użytkowników tego ciągu komunikacyjnego wymagają zdecydowanych działań w postaci natychmiastowego remontu. Biorąc po uwagę fakt iż budżet obywatelski nie załatwi całości problemu propozycja zadania zawiera wykonanie przynajmniej brakującego ale często uczęszczanego fragmentu ścieżki rowerowej, budowę fragmentu ścieżki wraz z chodnikiem od ulicy Wieluńskiej do Popiełuszki, a następnie modernizację jej dalszego odcinka  od Popiełuszki do ulicy Dąbrowskiego i na wysokości sądów.
        W załącznikach na ciemno zielono oznaczono propozycję (dopuszcza się korekty) przebiegu ścieżki rowerowej ,  na żółto chodnika , na jasno zielono remont wraz z wymianą nawierzchni na asfaltową małego odcinka już istniejącej ścieżki rowerowej oraz na czerwono oznaczono namalowane przejazdy rowerowe P-11 o wymaganej szerokości 3 m. oraz na pomarańczowo 8 barierek  przy przystanku koło stacji benzynowej. W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp.
Od ul. Wieluńskiej do J. Popiełuszki modernizacja ciągu rowerowo-pieszego oraz od Popiełuszki do Dąbrowskiego modernizacja ścieżki i budowa ścieżki rowerowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ok. 950 m. ścieżka rowerowa x 300 zł x2 570 000 zł
2ok. 400 m. chodnika 300 zł x 1,5 180 000 zł
38 barierek x 700 zł 56 000 zł
4Znaki P-11 ok. 8x3 m x3 x200 zł 14 400 zł
5Projekt i inne koszta 20 000 zł
Łącznie: 840 400 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek

UWAGA !!!
Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja ciągu rowerowo-pieszego po Pd stronie Alei Jana Pawła II

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.