Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 191

191. Modernizacja ciągu rowerowo-pieszego po Pd stronie Alei Jana Pawła II


Lokalizacja

Modernizacja ciągu rowerowo-pieszego po Pd stronie Alei Jana Pawła II od rynku Wieluńskiego do ul. Henryka Dąbrowskiego.

Skrócony opis

   Zadanie polega na budowie i naprawie ciągu rowerowo-pieszego poprzez budowę ścieżek rowerowych i fragmentu chodnika przy jednej z najbardziej uczęszczanych i ruchliwych ulic w mieście - Alei Jana Pawła II. Realizacja zadania zapewnieni przejazd licznym mieszkańcom na najbardziej zdewastowanym i nie nadającym się do użytku odcinku ww infrastruktury drogowej.

Opis zadania

Na jednym z najruchliwszych ciągów komunikacyjnych w Częstochowie znajdującym się w ścisłym centrum miasta, a mianowicie Alei Jana Pawła II obowiązuje zakaz jazdy rowerem. Rowerzysta zobligowany jest więc do korzystania z chodnika, ciągu rowerowo-pieszego   i małego fragmentu ścieżki rowerowej. Biorąc pod uwagę w wielu miejscach wzdłuż Alei JP II intensywny ruch pieszych, kolidujący z ruchem rowerzystów, niezbędne jest zbudowanie infrastruktury rowerowej zapewniające spójne i bezpieczne poruszanie się obu grup. Ścieżka rowerowa przynajmniej po jednej stronie ulicy to absolutne minimum tym bardziej, że w większości asfalt pełniący rolę chodnika jest już dawno wyeksploatowany i  wymaga wymiany (Zdjęcia w  załączniku).  Liczne dziury, wystające korzenie, nierówności, bariery krawężnikowe i inne zarażające bezpieczeństwu użytkowników tego ciągu komunikacyjnego wymagają zdecydowanych działań w postaci natychmiastowego remontu. Biorąc po uwagę fakt iż budżet obywatelski nie załatwi całości problemu propozycja zadania zawiera wykonanie przynajmniej brakującego ale często uczęszczanego fragmentu ścieżki rowerowej, budowę fragmentu ścieżki wraz z chodnikiem od ulicy Wieluńskiej do Popiełuszki, a następnie modernizację jej dalszego odcinka  od Popiełuszki do ulicy Dąbrowskiego i na wysokości sądów.
        W załącznikach na ciemno zielono oznaczono propozycję (dopuszcza się korekty) przebiegu ścieżki rowerowej ,  na żółto chodnika , na jasno zielono remont wraz z wymianą nawierzchni na asfaltową małego odcinka już istniejącej ścieżki rowerowej oraz na czerwono oznaczono namalowane przejazdy rowerowe P-11 o wymaganej szerokości 3 m. oraz na pomarańczowo 8 barierek  przy przystanku koło stacji benzynowej. W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp.
Od ul. Wieluńskiej do J. Popiełuszki modernizacja ciągu rowerowo-pieszego oraz od Popiełuszki do Dąbrowskiego modernizacja ścieżki i budowa ścieżki rowerowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ok. 950 m. ścieżka rowerowa x 300 zł x2 570 000 zł
2ok. 400 m. chodnika 300 zł x 1,5 180 000 zł
38 barierek x 700 zł 56 000 zł
4Znaki P-11 ok. 8x3 m x3 x200 zł 14 400 zł
5Projekt i inne koszta 20 000 zł
Łącznie: 840 400 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek

UWAGA !!!
Zadanie wymaga opracowania projektu technicznego.