Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 230

230. Licznik rowerzystów na Stradomiu


Lokalizacja

Al. Bohaterów Monte Cassino - przy drodze rowerowej (po stronie zachodniej) za skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską

Skrócony opis

Zadanie polega na ulokowaniu licznika rowerzystów w dzielnicy Stradom. Dzięki temu będziemy wiedzieli ile osób porusza się rowerami daną trasą, czy o danej porze roku.
Liczniki rowerzystów pojawiły się już w wielu większych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Teraz czas na Częstochowę!

Opis zadania

Liczniki rowerzystów pojawiły się już w wielu większych miastach (np. Łódź, Gdańsk, Poznań, Szczecin), ale również i mniejszych miejscowościach (np. Kołobrzeg, Dźwirzyno, Wąbrzeźno). Częstochowa również zasługuje na swój licznik, a dzięki edycji 2020 Budżetu Obywatelskiego może to się zmienić!
Propozycja dotyczy ulokowania licznika rowerzystów w dzielnicy Stradom, przy drodze rowerowej wzdłuż Al. Bohaterów Monte Cassino (po stronie zachodniej, za skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską, jadąc w kierunku Dźbowa / Ronda Kuleja - sugerowane miejsce zostało zaznaczone na mapie).
Licznik powinien być „dwustronny”, to znaczy: zliczać osobno dzienną ilość rowerzystów jadących w stronę Centrum, jak i osobno tych jadących w stronę Dźbowa. Powinny znajdować się na nim minimum dwa pola: ilość rowerzystów dziennie oraz ilość rowerzystów rocznie. Dodatkowo też powinna widnieć informacja o godzinie / dacie, aktualna temperatura, co mogłoby być wyświetlanie naprzemiennie na jednym z pól.
Na liczniku mógłby znajdować się dodatkowo napis propagujący jazdę na rowerze, a także koniecznie logo Częstochowy.
Przydałaby się również taka opcja, by każdy rowerzysta mógł zajrzeć w historię - to znaczy, aby na liczniku widniał np. adres strony internetowej, na której mógłby zobaczyć, ile rowerzystów przejechało danego dnia / roku (pole z ilością rowerzystów dziennie miałoby się zerować o godzinie 00:00:00 każdego nowego dnia, analogicznie pole z roczną ilością).
Licznik taki z pewnością byłby motywacją dla osób poruszających się rowerami, a dzięki temu, będziemy wiedzieli dokładniej, ile nas jest, ile osób przejeżdża dziennie czy rocznie daną trasą, ile osób porusza się na rowerze o danej porze roku.
Dla przykładu: w załączniku zamieszczam zdjęcie licznika rowerzystów ze Szczecina przy jednej z głównych dróg rowerowych w mieście (w dzień i po zmroku).

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

16455

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek. Możliwy jest zakup i montaż stacji zliczającej rowerzystów.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Licznik rowerzystów na Stradomiu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.