Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 232

232. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr. 9 w Częstochowie oraz przy siedzibie CCŚ


Lokalizacja

ulica Jana III Sobieskiego 15

Skrócony opis

Przedmiotem zadania  jest budowa ok. 21 miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej oraz budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr. 9 w Częstochowie oraz przy siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie.

Opis zadania

Przedmiotem zadania  jest budowa ok. 21 miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej oraz budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr. 9 w Częstochowie oraz przy siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń  przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie.

Celem inwestycji jest budowa miejsc parkingowych dla ok 21 samochodów wraz z remontem fragmentu drogi dojazdowej oraz chodnika. Obecny stan techniczny nawierzchni jest w fatalnym stanie, a podczas opadów deszczu gromadzą się ogromne kałuże oraz błoto. Dlatego w celu poprawy komfortu wysiadania z samochodu dla pracowników oraz interesantów Częstochowskiego Centrum Świadczeń, a także pracowników Szkoły Podstawowej nr 9 oraz mieszkańców pobliskich bloków niezbędna jest przebudowa parkingu, chodnika oraz fragmentu drogi dojazdowej.

Krótki opis przedmiotu zadania:
a) droga dojazdowa
- ułożenie wzdłuż drogi dojazdowej krawężników ok. 15x22cm na ławie betonowej z oporem;
- podsypka  gr.10 cm wykonanej z mieszaniny piasku i cementu;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości ok. 8cm;
- ułożenie na drodze dojazdowej kostki betonowej szarej o  gr. 8cm.
b) chodnik
- ułożenie płytki chodnikowe betonowe ok. 30x30x7cm;
- podsypka cementowo - piaskowa ok. 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm; Kruszywo C90/3 15cm;
- warstwa odcinająca - piasek  ok. 10cm
c) miejsca parkingowe
- ułożenie wzdłuż drogi dojazdowej krawężników ok. 15x22cm na ławie betonowej z oporem
- podsypka żwirowa gr.10 cm i kruszywo drobne
- ułożenie płyt betonowych ażurowych.
d) mała architektura
- kosz na śmieci -  2 szt.
- stojak rowerowy na minimum sześć rowerów – 1 szt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Niwelacja terenu8 000 zł
2Uporządkowanie terenu10 000 zł
3Budowa drogi dojazdowej 70 000 zł
4Budowa chodnika30 000 zł
5Budowa miejsc parkingowych60 000 zł
6Zakup oraz montaż elementów małej architektury7 000 zł
7Regulacja pionowa studzienek 5 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr. 9 w Częstochowie oraz przy siedzibie CCŚ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.