Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 250

250. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa na dojściu do Parku Lisiniec


Lokalizacja

Ulica Orawska / ne ew. dz. 42/2 obręb 170 / numery adresowe od nr 14 do narożnika posesji przy ul Lwowskiej 81

Skrócony opis

Budowa chodnika wzdłuż ul. Orawskiej od ul. Lwowskiej do Parku Lisiniec długości ok. 200 m

Opis zadania

Długość chodnika ok. 200 m, szerokość 2,0 m, lokalizacja po stronie południowej ulicy, wzdłuż zabudowy o numerach parzystych. Odwodnienie może być powierzchniowe ciekiem na styku krawędzi jezdni i chodnika.
Budowa takiego chodnika jest konieczna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów na dojściu do Parku Lisiniec. Szerokość istniejącej jezdni ok. 5,0 m, spory spadek podłużny w kierunku Parku. Na początkowym odcinku od ul. Lwowskiej jezdnia jest nieco węższa, dodatkowo pobocze jest mocno zarośnięte samosiejkami krzewów, rozrośniętymi drzewami z sąsiadującej opuszczonej działki i wszelkiego rodzaju krzaczaste chwasty.  Powoduje to, że pobocze jest niedostępne dla pieszego - zupełnie bezużyteczna, choć jest częścią wąskiego w sumie pasa drogowego - który chciałby czuć się bezpiecznie, gdy obok jadą pojazdy w obu kierunkach.
Obecne zagospodarowanie Parku Lisiniec i planowane w następnych latach, (które przewiduje wyprowadzenie alejek w kierunku ul. Orawskiej) powoduje podniesienie jego atrakcyjności dla mieszkańców Lisińca, już teraz jest większy ruch pieszych, rowerzystów i pojazdów na tej ulicy. Dlatego budowa takiego chodnika poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi w rejonie Parku i będzie to z korzyścią dla większości mieszkańców północnej części dzielnicy, którzy tą drogą podążają na wypoczynek w Parku.  Byłoby to uzupełnienie ciągu chodników, prowadzących od ul. Wręczyckiej poprzez ul. Łęczycką do Parku Lisiniec.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Decyzje administracyjne, realizacja120 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Poprawa komfortu i bezpieczeństwa na dojściu do Parku Lisiniec

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.