Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 253

253. Doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno


Lokalizacja

Długa 63

Skrócony opis

Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego, gaśniczego, sportowego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Błeszno

Opis zadania

Sprzęt, który zostanie zakupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego:
1. Sprzęt ratowniczo - gaśniczy:
Agregat prądotwórczy inwertorowy Honda EU 22I - 1 szt.
Pilarka Stihl MS 193 T - 2 szt.
Przecinarka STIHL TS-700 - 1 szt.
Piła ratownicza STIHL MS-461 CMR - 1 szt.
Zestaw oświetleniowy Rosenbauer RLS 2000 - 2 szt.
Węże tłoczne W-42-20-ŁA OSW fluo - 10 szt.
Węże tłoczne W-52-20-ŁA OSW fluo - 20 szt.
Lanca gaśnicza MK 35-700 - 1 szt.
Prądownica Rosenbauer RB-101 - 2 szt.
Rozdzielacz kulowy k75-52-75-52 - 2 szt.
Stojak hydrantowy - 2 szt.
Młot ciężki 5 kg - 3 szt.
Aparat ODO MSA AUER AirGo Fix Pro z butlą stalową - 2 szt.
Parawan ochronny - 2 szt.
Kombinezon typu Tychem - 8 szt.
Zestaw wysokociśnieniowych poduszek powietrznych - 1 szt.
Zestaw klinów i podkładów do stabilizacji MS III - 1 szt.
Motopompa pływająca Niagara 2 PLUS  - 2 szt.
Przełącznik - redukcja 110/75 PN - 5 szt.
Przełącznik - redukcja 75/52 PN - 5 szt.
Butla stalowa AUER - 2 szt.
2. Urządzenia pomocnicze:
Sprężarka tłokowa Metabo Mega 350-100W - 1 szt.
3. Ubrania wyjściowe komplet składający się z:
Mundur wyjściowy OSP gabardyna - 10 szt.
Sznur galowy OSP - 10 szt.
Koszula OSP krótki rękaw - biała - 10 szt.
Pas skórzany strażacki oficerski - 10 szt.
Czapka rogatywka - 10 szt.
4. Ubrania specjalne komplet składający się z:
Hełm ROSENBAUER Hiroes Titan - 6 szt.
Ubranie specjalne ROSENBAUER FireMax 3 piaskowe - 6 szt.
Buty Haix Fire Flash 2.0 - 6 szt.
Rękawice Rosenbauer Safe Grip 3 - 6 szt.
Rękaiwce techniczne Seiz Mechanic 185 - 6 szt.
Kominiarka Fire Eagle PBI - 6 szt.
5. Sprzęt na zawody sportowo - pożarnicze:
Wąż sportowy W75 "Grunwald WM Profi Reflex" - 5 szt.
Wąż sportowy W52 "Grunwald WM Profi Green" - 9 szt.
Wąż ssawny sportowy "Grunwald FS-8 Superflex HP WM Profi" - 2 szt.
Smok ssawny sportowy Grunwald SK-7 - 1 szt.
Oznaczenia funkcyjnych (regulamin polski) - 2 szt.
Nasada 110 na pompę "Grunwald" - 2 szt.
Rozdzielacz kulowy sportowy B-CBC Grunwald WK-2 z blokadą rozłączenia - 1 szt.

Zakupiony sprzęt będzie własnością UM Częstochowa i zostanie przekazany w użytkowanie jednostce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup sprzętu165 633,12 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Szacunkowo ok. 8000,00 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Sprzęt, wyposażenie i nowe umundurowanie w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo strażaków ochotników, a także ich sprawność i skuteczność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Wykaz asortymentu stanowi wyłącznie wskazówkę dotyczącą potrzebnego jednostce sprzętu i wyposażenia. Wybór marki wyposażenia i jego zakup dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.
Na koszty przyszłej eksploatacji zaliczyć należy wydatki na:
- obowiązkowe przeglądy,
- legalizacje,
- naprawy sprzętu,
- paliwa i oleje.
Wydatki te będzie pokrywał Wydział Zarządzania Kryzowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w ramach budżetu przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.