Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 265

265. Zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż ul. Małopolskiej - nasadzenie drzew i krzewów


Lokalizacja

Częstochowa ul. Małopolska, przy działkach nr 10/1, 9/3, 9/44, 9/34, 39/33, 5/11, 4/12, 3/14 - na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Staropolskiej.

Skrócony opis

Uprzejmie poddaję pod głosowanie zagospodarowanie zaniedbanego pasa zieleni posadowionego wzdłuż ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Staropolskiej - poprzez nasadzenie drzew oraz krzewów i wysypanie terenu grysem/kamieniami/korą gnejsową. Ulica Małopolska stanowi ścieżkę zdrowia, a jest zaniedbana w chwastach. Pomysł uważam za zasadny :)

Opis zadania

Do wykonania zadanie wymaganym będzie zakup:
- geowłóknina, ziemia, grys/kamień/kora gnejsowa,
- 27 drzew liściastych
- 47 krzewów płożących iglastych
Koszt oceniam na wysokość: ok 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Uzasadniona potrzeba społeczna:

Ulica Małopolska uchodzi za ulicę luksusową w Częstochowie. Została przed kilku laty wykonana asfaltowa nawierzchnia z pominięciem terenu pasa zieleni, dzieląca ulicę od chodnika, który stanowi ścieżkę zdrowia dla mieszkańców spokojnej okolicy. Jednakże całoroczne zaniedbanie tego terenu nie wpływa korzystnie na wizerunek osiedla. Zagospodarowanie pasa zieleni w roślinność niewymagająca ciągłej dbałości jest kosztem jednorazowym i zasadnym. Podnoszącym zarówno standard jak i walor użytkowania mieszkańcom dzielnicy.
Im więcej drzew w naszym mieście tym zdrowsze dla nas wszystkich życie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
127 drzew liściastych18 900 zł
247 krzewów iglastych płożących 2 150 zł
3Geowłóknina 2 100 zł
4Grys kamienny2 850 zł
5Robocizna 7 000 zł
Łącznie: 33 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2525

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż ul. Małopolskiej - nasadzenie drzew i krzewów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.