Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 270

270. Rewitalizacja miejskiego parku na Parkitce


Lokalizacja

Miejski park na Parkitce

Skrócony opis

Zadanie ma na celu przywrócenie dawnej świetności parkowi na Parkitce. W tym celu
proponuję zamontowanie nowej małej architektury (kosze, ławki, leżaki) w parku (zbieg ulic Okulickiego,
Bialska). Wzbogacenie placu zabaw dla dzieci zakupując np. karuzelę,
bujaki sprężynowe, a przede wszystkim dużą wieżę ze zjeżdżalnią, która kiedyś już tutaj stała. Dodatkowo miejsce do bezpiecznego grillowania.

Opis zadania

Zadanie ma na celu przywrócenie dawnej świetności parkowi na Parkitce. W tym celu proponuję zamontowanie nowej małej architektury w parku (zbieg ulic Okulickiego, Bialska).
Wzbogacenie placu zabaw dla dzieci zakupując dodatkową karuzelę, bujaki sprężynowe pojedyncze i dwuosobowy, a przede wszystkim dużą wieżę ze zjeżdżalnią, w miejscu, w którym kiedyś już tutaj stała.
W celu zapewnienia czystości miejsca konieczna jest wymiana zniszczonych koszy na śmieci (zakup 15 sztuk). Jak i również zakup dodatkowych ławek (5 sztuk) i naprawa (rewitalizacja) tych najbardziej zniszczonych. Dodatkiem będą 3 sztuki leżaków miejskich usytuowane w oświetlonej części parku skierowane na zachód. W sezonie letnim park jest miejscem spotkań mieszkańców, niestety coraz częściej się zdarza, że wszystkie ławki są zajęte. Potrzebne są również nowe nasadzenia drzew i krzewów, tutaj w zależności od bieżących potrzeb (w miejsce uschniętych drzew i krzewów).
Zadanie uzasadniam coraz większą liczbą bawiących się dzieci na placu i zwiększającą się liczbą mieszkańców osiedla. Rozpieszczenie nowych ławek i leżaków proponuję w plikach jpg, inna mała architektura np. kosze obejmują cały park, a dodatkowe wyposażenie placu zabaw proponuję w okolicach już znajdujących się elementów.
Dodatkowo zadanie ma na celu zapewnienie bezpiecznego grillowania w parku. W tym celu proponuję zakup lub murowanie paleniska, które może mieć funkcję grillowania dla miejscowych mieszkańców. W tych okolicach pojawią się notorycznie grupy, które grillują na małych grillach jednorazowych bądź własnych przenośnych. Pomimo interwencji policji niestety dalej stwarza niebezpieczeństwo pożaru. Palenisko zabezpieczyłoby aby ogień się nie rozprzestrzeniał a i żarzący się węgiel po grillu byłby w bezpiecznym miejscu, gdzie obecnie jest wyrzucany np wprost na chodnik bądź w okoliczne krzaki. Rozpieszczenie paleniska proponuję w pliku jpg, wrzucam również poglądowe zdjęcia jak mogłoby wyglądać.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wieża ze zjeżdżalnia (1 sztuka)20 000 zł
2Karuzela (1 sztuka)6 300 zł
3Bujak sprężynowy pojedynczy (2 sztuki)4 000 zł
4Bujak sprężynowy dwuosobowy (1 sztuka)2 770 zł
5Leżaki miejskie (3 sztuki)5 400 zł
6Ławka z oparciem (5 sztuk)8 500 zł
7Kosz na śmieci (15 sztuk)16 500 zł
8Palenisko ogrodowe (1 sztuka)8 000 zł
9Rewitalizacja starych ławek z oparciem 5 530 zł
10Nowe nasadzenia drzew i krzewów3 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

48000

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

W wycenie uwzględnione zostały wyższe koszty urządzeń zabawowych na place integracyjne oraz bezpieczna nawierzchnia elastyczna. Zwiększona została kwota na nasadzenia, w tym przede wszystkim kwitnących latem bylin, których w parku brakuje.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Rewitalizacja miejskiego parku na Parkitce

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.