Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 272

272. Pracownia informatyczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza


Lokalizacja

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. Krakowska 29
42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Kompleksowa modernizacja pracowni informatycznej polegająca na wymianie instalacji elektrycznej oraz zakupie 17 laptopów uczniowskich (wraz z biurkami) i jednego laptopa dla nauczyciela do wielofunkcyjnego wykorzystania zarówno w dydaktyce szkolnej, jak i w działalności organizacji charytatywnych i społecznych na terenie miasta Częstochowa (np. "Fundacja Oczami Brata", seniorzy z Częstochowy).

Opis zadania

Kompleksowa modernizacja pracowni informatycznej polegająca na modyfikacji istniejącej instalacji elektrycznej (poprowadzenie nowego okablowania, wymiana gniazdek elektrycznych, zakup listw przeciwprzepięciowych i modernizacja oświetlenia - zwiększenie ilości punktów świetlnych) oraz zakupie 17 laptopów uczniowskich (wraz z biurkami) i jednego laptopa dla nauczyciela. W odróżnieniu od komputerów stacjonarnych, laptopy będą sprzyjać zindywidualizowaniu pracy (pojedyncze stanowiska), usprawnieniu nauki młodzieży przyzwyczajonej do pracy na sprzęcie kompaktowym oraz odciążą tradycyjną, stacjonarną sieć internetową, gdyż dają możliwość skorzystania z sieci WiFi. W dobie pandemii będą również łatwiejsze do dezynfekcji, a oddzielne stanowiska pracy zapewnią odpowiedni dystans pomiędzy uczniami. Laptopy będą służyły do wielofunkcyjnego wykorzystania zarówno w dydaktyce szkolnej (realizacja podstawy programowej z informatyki, edukacji medialnej i języków obcych - metoda CLIL), jak i w działalności organizacji charytatywnych i społecznych na terenie miasta i dzielnicy. Nasze liceum od wielu lat współpracuje z różnymi organizacjami charytatywnymi, np. "Fundacją Oczami Brata", częstochowskim oddziałem Caritasu, PCK, Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Ponadto, nauczyciel informatyki we współpracy z nauczycielem edukacji medialnej zobowiązują się przeprowadzić raz w miesiącu zajęcia w formie warsztatów dla podopiecznych organizacji wolontaryjnych i społecznych działających na terenie miasta. Dodatkowo młodzież, którą opiekują się organizacje charytatywne, będzie mogła wziąć udział (jako uczestnicy lub publiczność) w turnieju gier komputerowych organizowanym corocznie w naszym liceum. Takie spotkania będą sprzyjały integracji młodzieży, uwrażliwieniu na osoby z niepełnosprawnością. Ponadto, raz w miesiącu, odbywać się będą zajęcia warsztatowe dla seniorów, podczas których będą oni mogli uzyskać pomoc w zakresie obsługi komputera oraz dowiedzieć się, jak można załatwiać sprawy urzędowe i bankowe za pośrednictwem Internetu. Po wykonaniu prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej i oświetlenia konieczne będzie odmalowanie pracowni, wymiana parapetów oraz renowacja podłogi. Niezbędna będzie także wymiana suchościeralnej tablicy. Należałoby również zamontować rolety naokienne w celu poprawy komfortu pracy w mocno nasłonecznionej pracowni oraz zakupić bezpieczną szafę zamykaną na klucz do przechowywania sprzętu. Do wniosku dołączono wizualizację wykonaną przez uczennicę naszego liceum.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Modernizacja instalacji elektrycznej2 500 zł
2Zakup sprzętu komputerowego45 000 zł
3Biurka pod laptopy2 900 zł
4Tablica suchościeralna300 zł
5Zakup bezpiecznej szafy3 000 zł
6Renowacja podłogi8 000 zł
7Malowanie4 000 zł
8Zakup rolet1 000 zł
9Parapety300 zł
Łącznie: 67 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Pracownia informatyczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.