Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 334

334. Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32


Lokalizacja

Rocha 247

Skrócony opis

Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci (w tym monitory interaktywne wraz z robotem edukacyjnym dash) to inicjatywa, która ma wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy w rozwoju swoich pociech.Tablica interaktywna przyciąga uwagę,pobudza do myślenia, integrując wszystkie dzieci ze sobą a jednocześnie wprowadza w nowoczesny świat multimedialny, który w dzisiejszych czasach jest niezbędny.

Opis zadania

Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie przy ul. Rocha 247
to inicjatywa, która ma wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy w rozwoju swoich pociech.
W obecnej erze postępu technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii. Błyskawiczny dostęp do informacji wymusza na nauczycielach nowe podejście do edukacji – by w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi:  komputerów, tablic interaktywnych i dostępnego oprogramowania.
Już od dawna wiadomo, że różnorodność bodźców zewnętrznych ukierunkowanych w odpowiedni sposób pozwala na rozwój dzieci.
Nowoczesna technologia w postaci zestawów interaktywnych, wspieranych odpowiednim oprogramowaniem pomaga w takim rozwoju. Oprogramowanie jest specjalnie dopasowane, aby wykorzystać interaktywność zestawów. Małe dzieci mają możliwość dotykania obrazków, reagowania na zmieniającą się rzeczywistość.
Dzieci w wieku przedszkolnym nie mają kontaktu z profesjonalnym sprzętem interaktywnym ,a to właśnie taki wiek jest najlepszy do przekazywania wiedzy w sposób obrazkowy i dotykowy. Oprogramowanie ma zadanie między innym uczyć podstaw języków obcych,przyrody, języka polskiego czy matematyki. Wszystko jest dopasowane do potrzeb dzieci przedszkolnych. Wszystko będzie ogólnodostępne dla dzieci z dzielnicy Grabówka, które nie mają możliwości korzystania w domu z tablicy interaktywnej. Należy wspomnieć, że oprogramowanie jest przygotowane do działań, które wymuszają używania rąk. Zestawy interaktywne są przygotowane dla małych uczestników. Program ten ma za zadanie zaspokoić w dzielnicy Grabówka potrzebę dostępności Nowoczesnej technologi wspomagającej rozwój dzieci. Większa ilość zestawów interaktywnych pozwoli na dowolne korzystanie ze sprzętu przez dowolną ilość dzieci. Przedszkole w naszej dzielnicy jest małe co ogranicza
liczbę miejsc. Wiele dzieci nie uczęszcza do przedszkola ,w związku z tym byłaby to jedyna szansa skorzystania i poznania nowoczesnej technologi ze sprzętem interaktywnym wspomagającej rozwój wszystkich małych dzieci.

Dzielnica Grabówka poza szkoła podstawową oraz przedszkolem nie ma innego miejsca, w którym można by było skorzystać z takiej formy nauki , zabawy oraz integracji. W związku z tym, iż przedszkole podzielone jest na dwa budynki bez problemowa będzie dostępność dla wszystkich małych dzieci z całej dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup zestawu : monitor Mac 75" wraz z komputerem OPS 3 szt 50 000 zł
2urządzenie ineraktywne FlySky 1 szt 9 000 zł
3Laptop Acer ASPIRE 3 512GB SSD 3 szt 9 000 zł
4Robot Dash 4 szt 4 000 zł
5Tablet Lenovo TAB4 7" 4 szt 2 000 zł
6Montaż 1 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

7 000 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.