Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 341

341. Zniwelowanie krawężników na drogach rowerowych.


Lokalizacja

Ulica Legionów, ulica Faradaya, ulica Jagiellońska, ulica Kanał Kohna, ulica Nadrzeczna,

Skrócony opis

Proponuję wykonanie nadlewek asfaltowych przy krawężnikach na drogach rowerowych, aby zniwelować (często bardzo dużą) różnicę wysokości. Zarówno w miejscach gdzie możliwy jest wjazd z ulicy na drogę rowerową, jak i tam, gdzie drogę rowerową przecina chodnik bądź ulica. Pomysł ten sprawdza się w wielu miastach zachodniej Europy. Poruszanie się rowerem po mieście będzie prostsze i bardziej przyjemne

Opis zadania

Każdy, kto porusza się rowerem po mieście zna ten ból. Użytkownicy rowerów "górskich" troszkę rzadziej, osoby jeżdżące na rowerach szosowych nagminnie. Wystarczy wylać trochę asfaltu, aby ostry skok wysokości zmienił się w delikatny podjazd. Zmiany odczujemy zarówno my - jazda będzie bardziej płynna, przy mniejszym ryzyku kontuzji, jak i nasze rowery - koła nie będą się co chwilę krzywić, a łańcuch nie będzie spadał. To oczywiście tylko najczęstsze i najbardziej popularne przykłady. Dzięki takim ułatwieniom spopularyzujemy drogi rowerowe wśród osób, które na co dzień wybierają jazdę ulicami (czasem pomimo zakazów), właśnie ze względu na kiepską jakość tych dróg. Mowa tu głównie o użytkownikach rowerów szosowych, dla których każdy krawężnik jest niczym znak STOP, gdzie trzeba wyhamować praktycznie do zera. Uważam, że takie rozwiązanie wpłynęło by pozytywnie na bezpieczeństwo na drogach rowerowych i ulicach, oraz podniosło komfort jazdy zarówno rowerzystom jak i użytkownikom samochodów czy motocykli. Lepsze drogi rowerowe to mniej rowerów na ulicach.

Konkretne miejsca? Drogi rowerowe wzdłuż ulic: Legionów, Faradaya, Jagiellońskiej, Kanał Kohna, Nadrzecznej. To tylko przykłady, które przychodzą mi na myśl w pierwszej kolejności. Jest tego o wiele więcej.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Zniwelowanie krawężników na drogach rowerowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.