Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 389

389. Ulica Skarpowa traktem pieszo - rowerowym


Lokalizacja

ulica Skarpowa, obręb 0132,0133 - droga miejska

Skrócony opis

Ulica Skarpowa stanowi bardzo dobry szlak wzdłuż rzeki Warta zarówno dla pieszych jak i rowerzystów w dzielnicy Mirów. Jest drogą gruntową, nie rozjeżdżoną przez samochody, z widokami na rzekę i rozległą panoramę. Dla wielu pieszych i rowerzystów byłaby idealną alternatywą do ul.Mirowskiej (równoległej), bardzo ruchliwej i jednak wąskiej, bez wyznaczonej drogi rowerowej.

Opis zadania

Dzielnica Mirów posiada wspaniałe walory krajobrazowe i droga wzdłuż rzeki idealnie wpasowałaby się w te zalety. Ulica Skarpowa łączy bezpośrednio ulicę Komornicką z mostem nad Wartą w ciągu ulicy Zawodziańskiej. Dla wielu turystów pieszych jak i rowerzystów stanowi bezpieczną alternatywę dla ul.Mirowskiej. Również dla mieszkańców dzielnicy byłaby ułatwieniem dojścia do szkoły, gdyż pozwalałby pominąć wzniesienie na tym odcinku wzdłuż ul.Mirowskiej.Droga jest wytyczona, ale na tyle zarośnięta, że nie jeżdżą nią samochody. Wymaga jednak uporządkowania, utwardzenia, a najlepiej zalania asfaltem, ale jednocześnie zabezpieczenia wjazdów słupkami ograniczającymi wjazd samochodów i quadów. Wykorzystanie walorów krajobrazowych wzdłuż rzeki, a może w przyszłości połączenie z innymi odcinkami ścieżek rowerowych, uaktywniłyby tereny jurajskie. Pozwoliły mieszkańcom miasta i naszej dzielnicy na bezpieczną rekreację, szczególnie rodzinom z dziećmi. Tereny wzdłuż Warty są pomijane przez Miasto, a tak niewiele potrzeba, by je umiejętnie wykorzystać, nie niszcząc jednocześnie przyrody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1oczyszczenie terenu wzdłuż ulucy Skarpowej1 000 zł
2utwardzenie drogi3 000 zł
3zalanie asfaltem10 000 zł
4oznakowanie poziome traktu pieszo - rowerowego500 zł
5zabezpieczenie wjazdów słupkami (przed niszczeniem przez samochody)500 zł
Łącznie: 15 000 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszenie traw wzdłuż drogi 500,00

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ulica Skarpowa traktem pieszo - rowerowym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.