Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 436

436. Zakup umundurowania i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Kawodrza Dolna


Lokalizacja

Główna 144

Skrócony opis

W imieniu ochotniczej straży pożarnej Kawodrza Dolna zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszego projektu zakupu umundurowania i sprzętu potrzebnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, chcielibyśmy kontynuować wymianę pozostałego przestarzałego umundurowania i zakupić nowy sprzęt do działań ratowniczych. Za każdy głos serdecznie dziękujemy

Opis zadania

Realizacja tego projektu pozwoli na bezpieczne i efektywne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych i wspomoże ochronę przeciwpożarową naszej dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza, jak i całego miasta. Zakupiony sprzęt znacząco poprawi zdolności jednostki, pozwoli na wymianę przestarzałego sprzętu, który ma już swoje lata i często zawodzi. Bez pomocy Budżetu Obywatelskiego wymiana umundurowania i sprzętu była bardzo utrudniona. Uważamy, że jest to projekt ważny społecznie, który posłuży mieszkańcom przez wiele lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ubranie specjalne Ballyclare Xenon pl 3-częściowe zgodne z OPZ (4 szt)15 196 zł
2Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102 biały (4 szt)3 439,08 zł
3Buty strażackie HAIX Fire EAGLE (4 szt)4 180 zł
4Rękawice do ratownictwa technicznego CESTUS DEEP III PRO (4 szt)756 zł
5Kominiarka strażacka 3 - granat (4 szt)440 zł
6Latarka M-Fire AG (4 szt)983,60 zł
7Rękawice strażackie Holik Angel (4 szt)1 756,44 zł
8Radiostacje Motorola DP4600E (4 szt)7 912,84 zł
9Prądownica Rosenbauer RB 101 EN (1 szt)2 257,05 zł
10Wąż W-52 Bezalin czerwony (6 szt)1 284 zł
11Wąż W-75 Bezalin czerwony (6 szt)1 692 zł
12Piła spalinowa Stihl MS 362 (1 szt)3 639 zł
13Opryskiwacz Stihl SR 430 (1 szt)2 399 zł
14Dysk sygnalizacyjny, zestaw 6 sztuk, barwa czerwona (1 zestaw)620,99 zł
15Wentylator MW 22 (1 szt)3 442,77 zł
16Zestaw kominiarski (1 zestaw)239,85 zł
Łącznie: 50 238,62 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Szacunkowo ok. 1500,00 zł

Zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia indywidualnego znacząco poprawi bezpieczeństwo strażaków - ratowników biorących udział w działaniach, natomiast wskazany sprzęt strażacki w znacznym stopniu podniesie ich sprawność i skuteczność.
Wykaz asortymentu załączony przez Wnioskodawcę stanowi wyłącznie wskazówkę dotyczącą potrzebnego jednostce sprzętu i wyposażenia. Wybór marki wyposażenia i jego zakup dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.
Wartość realizacji zadania ustalona na podstawie przeglądu ofert internetowych dystrybutorów tego typu wyposażenia jest wyższa niż wycena umieszczona w formularzu (Wnioskodawca podczas przygotowywania wyceny uwzględniał aktualne promocje i rabaty, które mogą nie obowiązywać w momencie realizacji zadania).
Na koszty przyszłej eksploatacji (sprzęt ratowniczo - gaśniczy) zaliczyć należy wydatki na:
- bieżące naprawy,
- zakupy części eksploatacyjnych (paliwo, oleje itp.),
Wydatki te będzie pokrywał Wydział Zarządzania Kryzowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w ramach budżetu przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup umundurowania i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Kawodrza Dolna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.