Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 438

438. Modernizacja ścieżki rowerowej ul.Dekabrystów


Lokalizacja

ul. Dekabrystów - odcinek od ul. Kilińskiego do ul.Wodzickiego

Skrócony opis

Zadanie dotyczy modernizacji, z kostki brukowej na komfortowy "standard asfaltowy", ścieżki rowerowej przy ul. Dekabrystów (odcinek od ul.Kilińskiego do ul.Wodzickiego) oraz obniżeniu krawężników na przejeździe rowerowym przez ul. Dekabrystów.

Opis zadania

Projekt zadania dotyczy modernizacji, z kostki brukowej na komfortowy "standard asfaltowy", ścieżki rowerowej przy ul.Dekabrystów (na odcinku od ul.Kilińskiego do ul.Wodzickiego) oraz obniżeniu krawężników na przejeździe rowerowym przez ul. Dekabrystów. Ścieżka a właściwie ciąg pieszo-rowerowy, w pierwszym,tzn. północnym (patrz: mapa) odcinku, jest wąska, krzaki/roślinność która w tym miejscu dość bujnie rośnie sprawia wrażenie że ścieżka wygląda na trochę "zapuszczoną". Nowa asfaltowa nawierzchnia zapewni komfortowy przejazd tym odcinkiem, krawężniki na przejeździe rowerowym po obniżeniu spotęgują wrażenia komfortu i przyjemności z jazdy na rowerze a dalszy ciąg ścieżki (południowy odcinek, do ul. Wodzickiego) w okolicach akademików zdecydowanie dopełni całościowego wrażenia nowoczesnej infrastruktury rowerowej na ul.Dekabrystów (jakby nie było to także trochę reprezentatywne miejsce, wszak studenci wyrabiają sobie opinię o naszym mieście i fajnie gdyby była to 
m.in. opinia Częstochowy "miasta ze wszech miar przyjaznego rowerzystom gdzie infrastruktura rowerowa stale się powiększa/modernizuje").

Ewentualnie gdyby zadanie było np. zbyt kosztowne w ramach jednej edycji Budżetu Obywatelskiego to można by zrealizować tylko część projektu czyli na północnym odcinku ul.Dekabrystów (to znaczy zmodernizować chodnik oraz ścieżkę rowerową od przejazdu przez ul.Kilińskiego do przejścia dla pieszych/przejazdu rowerowego przez ul. Dekabrystów plus obniżenie na tymże przejeździe krawężników). Zawsze lepsze to niż nic, prawda?

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja ścieżki rowerowej ul.Dekabrystów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.