Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 451

451. Inżynieria odwrotna i druk 3d dla najmłodszych - warsztaty zapoznawcze z nowymi technologiami


Lokalizacja

Na terenie gminnej jednostki organizacyjnej.

Skrócony opis

Zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych z nowinkami technologicznymi z dziedziny inżynierii odwrotnej - skanowanie 3D oraz metod przyrostowych - druk 3D. Aktualnie są to jedne z najszybciej rozwijających się dziedzin inżynierii. W ramach warsztatów zapoznawczych każdy z uczestników będzie mógł nauczyć się zasad działania oraz użytkowania skanera 3D, drukarek 3D w technologii: FDM, SLA, SLS.

Opis zadania

Branża druku 3D jest to aktualnie bardzo rozwijając się obszar przemysłu. Ma on zastosowanie w wielu dziedzinach jak np. Medycyna, Przemysł farmaceutyczny, przemysł ciężki, przemysł spożywczy, przemysł budowlany. Aktualnie wszystkie znaczące firmy na światowym rynku zaczynają z niej korzystać aby moc konkurować z innymi koncernami. Mając taki zakres informacji trzeba być na bieżąco z tą technologią aby mieć możliwość lepszego zatrudnienia. Głównym założeniem projektu jest zapoznanie dzieci od najmłodszych lat z wspomnianymi technologiami. Dzięki takim zajęciom będą mogli oni rozszerzyć swoje umiejętności postrzegania przestrzennego oraz zdobyć doświadczenie, które pozwoli im rozwijać swoje zainteresowania, a może połączyć obecne zainteresowania z nowymi technologiami.

Tego typu warsztaty nie tylko z dziedzin inżynieryjnych ale również z medycyny, historii etc. powinny być realizowane w dużo większej skali. Tylko w taki sposób można pokazać dzieciom wszelkie ścieżki dalszego rozwoju. Niejednokrotnie dzieci po ukończeniu szkoły podstawowej wybierają klasy o profilach, które podyktowane są kontynuacją rozwoju ich rodziców, co niejednokrotnie rzutuje później na chęci do dalszego doskonalenia danej dyscypliny.
Na zajęciach każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z aktualnie najbardziej rozpowszechnionymi metodami samego druku 3D: FDM, SLA, SLS. Z cała historią druku , z nowinkami w świecie druku 3D oraz planami rozwoju tej dziedziny w najbliższych latach.

Każdy z uczestników będzie miał też możliwość samemu zbudować drukarkę 3D oraz zrobić swój pierwszy wydruk. Dodatkowo oprócz technologii 3D dzieci zostaną zapoznane z inżynierią odwrotną w formie zabawy skanowania części ciała, elementów użytku codziennego i prób wydrukowania takich elementów na drukarkach 3D.

W ramach projektu przewidziano:
- cotygodniowe cykle zajęciowe które będą odbywać się w piątek 14.00 - 20.00 oraz sobotę 8.00 - 14.00
- na każdy cykl zajęciowy maksymalnie 10 uczestników + ewentualnie rodzice lub opiekun
- nielimitowane napoje oraz słodki poczęstunek

W ramach każdego cyklu dzieci poznają:
- zasady działania różnych technologii przechwytywania obrazu oraz pomiarów
- sposób działania skanerów 3D
- zabawę ze skanerem 3D
- przedstawienie sposobu zapisu skanu 3D do pliku CAD
- zapoznanie z technologiami przyrostowymi
- montaż drukarki 3D od postaw krok po kroku
- kalibracja drukarki 3D
- wykonanie swojego pierwszego wydruku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynajem sali na 15-20 osób 9 000 zł
2Zakup drukarek Ender 3 do wykorzystania przez uczestników - 10szt. 7 000 zł
3Materiały do prowadzenia warsztatów: filamenty, maski, 3 000 zł
4Środki bakteriobójcze oraz środki ochrony indywidualnej: maski jednorazowe, rękawiczki jednorazowe 1 000 zł
5Promocja Zadania6 000 zł
6Napoje, poczęstunek 4 000 zł
7Wynagrodzenie prowadzących zajęcia 50 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie. Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną w roku 2021, w przypadku nauki stacjonarnej - zadanie będzie realizowane, natomiast w przypadku nauki zdalnej (hybrydowej) - nie będzie podlegało realizacji, ewentualnie zostanie częściowo zrealizowane.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Inżynieria odwrotna i druk 3d dla najmłodszych - warsztaty zapoznawcze z nowymi technologiami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.