Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 484

484. Zakup i montaż największej, miejskiej choinki świątecznej na Północy wraz z budową niezbędnej insfrastruktury oświetleniowej


Lokalizacja

Plac, niezabudowany teren miejski za pętlą przy Fieldorfa - Nila.

Skrócony opis

Jedna z największych dzielnic zasługuje na swoje drzewo świąteczne. Choinka będzie godną atrakcją dzielnicy wśród jej mieszkańców, jak i gości będzie o imponującej formie. Dlatego Północ powinna mieć najwyższą choinkę w mieście, która będzie się wyróżniać spośród innych, miejskich. Będzie sztuczna, mocno iluminowana w kształcie stożka. Stanie na terenie za pętlą przy Fieldorfa - Nila.

Opis zadania

Jedna z największych dzielnic zasługuje na swoje drzewo świąteczne. Choinka żeby stać się godną atrakcją dzielnicy wśród jej mieszkańców, jak i gości musi być o imponującej formie. Dlatego Północ powinna mieć najwyższą choinkę w mieście, która będzie się wyróżniać spośród innych, miejskich. Będzie sztuczna, mocno iluminowana w kształcie stożka (forma znana z wielu europejskich placów). Stanie na terenie za pętlą przy Fieldorfa - Nila. To miejsce dobrze skomunikowane (autobusy i tramwaje, dojazd, ścieżki), co pozwoli na powszechne odwiedzanie i napawanie się świąteczną atmosferą. Dzięki tej imponującej ozdobie mieszkańcy będą czuli większą więź ze swoją dzielnicą i będą dumni z jej atrakcji, kiedy sztuczne drzewo na Północy będą przyjeżdżać podziwiać mieszkańcy innych dzielnic. Choinka żeby cieszyć przez lata i stać się świąteczną dumą dzielnicy musi być wykonana z najlepszej jakości tworzyw sztucznych, powinna mieć też opcję zmiany koloru oświetlenia. Dobra jakość zakupu pozwoli na to, że drzewem będziemy się cieszyć przez 6-8 sezonów. W przypadku braku wyczerpania środków finansowych po zakupie choinki, mogą zostać zakupione dodatkowe iluminowane ozdoby dopełniające całość (sanie, renifery, etc.). Reasumując największa w mieście, jedna z większych w Polsce - świąteczna, sztuczna choinka z dzielnicy Północ stanie się rozpoznawalnym miejscem spotkań i symbolem tej części miasta w okresie Bożego Narodzenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt i budowa przyłączy zasilających20 000 zł
2Zakup, transport i montaż 15 metrowej sztucznej choinki180 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

50000 zł (koszty transportu, corocznego montażu i demontażu oraz energii elektrycznej potrzebnej do iluminacji)

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup i montaż największej, miejskiej choinki świątecznej na Północy wraz z budową niezbędnej insfrastruktury oświetleniowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.