Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 488

488. Zakup sprzętu oraz umundurowania dla OSP Dźbów


Lokalizacja

Leśna 3

Skrócony opis

Zakup sprzętu oraz umundurowania dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie – Dźbów. Zakupiony sprzęt poprawi efektywność działań ratowniczo-gaśniczych naszej OSP, a umundurowanie poprawi komfort pracy ratowników.

Opis zadania

Sprzęt oraz umundurowanie o które w imieniu OSP wnioskuję do Budżetu Obywatelskiego 2021 poprawi jakość oraz komfort pracy ratowników OSP. Postęp czasu oraz nowoczesne technologie stawiają przed nami coraz większe wyzwania, a co za tym idzie strażacy muszą stale się rozwijać, udoskonalać wiedzę oraz wymieniać starszy sprzęt na nowy. Taka wymiana pozwala być bardziej uniwersalnym i przygotowanym do różnego rodzaju działań. Wobec powyższego w przedstawionym wniosku do Budżetu Obywatelskiego 2021 zgłaszam potrzebę zakupienia oraz wymiany niektórego wyposażenia w OSP.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Mostki przejazdowe drewniane - 2 szt.500 zł
2Łącznik kątowy fi75 - 2 szt.800 zł
3Radiostacja nasobna Motorola DP4600e wraz z ładowarką samochodową - 4 szt.11 200 zł
4Mikrofonogłośnik do radiostacji Motorola DP4600e - 8 szt.2 400 zł
5Smok ssawny skośny fi 75 do pompy szlamowej SPS-75-90/0 - 2 szt.1 200 zł
6Miernik jadnogazowy Drager Pac 6000 CO (0-2000ppm) - 1 szt.750 zł
7Lizak drogowy podświetlany LED - 4 szt.1 120 zł
8Hełm Gallet F1XF - 3 szt.3 600 zł
9Latarka M-FIRE 02 ATEX wraz z uchwytem do hełmu Gallet F1XF - 4 szt.1 060 zł
10Ubranie specjalne ROSENBAUER FIRE MAX 3 GOLD - 3 kpl.12 600 zł
11Buty specjalne HAIX FIRE FLASH 2.0 - 2 pary2 100 zł
Łącznie: 37 330 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

ok. 3000,00 zł

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Sprzęt będzie wykorzystywany przez strażaków ochotników podczas działań ratowniczo gaśniczych i w znacznym stopniu podniesie ich bezpieczeństwo, a także sprawność i skuteczność.
Zakup umundurowania specjalnego wraz z wyposażeniem ochronnym znacząco poprawi bezpieczeństwo strażaków - ratowników biorących udział w działaniach.
Wykaz asortymentu przedstawiony przez Wnioskodawcę stanowi wyłącznie wskazówkę dotyczącą potrzebnego jednostce sprzętu i wyposażenia. Wybór marki wyposażenia i jego zakup dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.
Wartość realizacji zadania ustalona na podstawie przeglądu ofert internetowych dystrybutorów tego typu wyposażenia jest wyższa od szacunkowej wyceny umieszczonej w formularzu przez Wnioskodawcę.
Na koszty przyszłej eksploatacji zaliczyć należy wydatki na:
- kalibracja miernika
- programowanie radiostacji
Wydatki te będzie pokrywał Wydział Zarządzania Kryzowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w ramach budżetu przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup sprzętu oraz umundurowania dla OSP Dźbów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.