Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 491

491. ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I GIER PLANSZOWYCH DLA FILII nr 2


Lokalizacja

ul. Orlik-Ruckemanna 35/37

Skrócony opis

Filia nr 2 to placówka mieszcząca się w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, która pełni rolę małego ośrodka kulturalnego. W bibliotece znajduje się wypożyczalnia książek, czasopism, gier planszowych oraz kącik dla dzieci i młodzieży. Zadanie zakłada zakup nowości wydawniczych i gier planszowych.

Opis zadania

Filia nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie to placówka ogólnodostępna, świadcząca bezpłatne usługi wszystkim mieszkańcom miasta, a w szczególności mieszkańcom Dzielnicy Zawodzie-Dąbie.
Biblioteka pełni w dzielnicy ważną rolę kulturalno-oświatową. Przez cały rok są tutaj prowadzone zajęcia literackie, plastyczne. Korzystają z nich zarówno dzieci z dzielnicy, jak i z całego miasta oraz uczniowie z pobliskich szkół. Prezentowane są również wystawy twórczości mieszkańców miasta i okolic. Biblioteka organizuje spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych. W ciągu roku oraz w wakacje i ferie zimowe rodziny z dziećmi mogą uczestniczyć w różnych warsztatach plastycznych prowadzonych przez zaproszonych gości. Biblioteka posiada również bogaty księgozbiór, ale wymaga on ciągłego zakupu nowości uatrakcyjniających zbiory biblioteczne. W zasobach biblioteki znajdują się książki z dużą czcionką. Ten zbiór też wymaga uzupełniania, bo cieszy się dużym zainteresowaniem. W bibliotece znajduje się wypożyczalnia gier planszowych, która również potrzebuje stałego uzupełniania o nowości. Biblioteka to miejsce, gdzie można miło spędzić czas całą rodziną (bez względu na pogodę) korzystając z wypożyczalni książek i gier planszowych, uczestnicząc w różnych spotkaniach i warsztatach plastycznych.
Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych i gier planszowych dla Filii nr 2.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH20 000 zł
2ZAKUP GIER PLANSZOWYCH5 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I GIER PLANSZOWYCH DLA FILII nr 2

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.