Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 493

493. Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej w Częstochowie


Lokalizacja

Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50
Filia nr 18 - ul. Nadrzeczna 46/48

Skrócony opis

Filie nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej są placówkami, do których przychodzą czytelnicy w różnym wieku, korzystając przede wszystkim z posiadanego księgozbioru. Aby stworzyć czytelnikom nowoczesne i przyjazne miejsce proponujemy wymianę wyposażenia Filii nr 16 oraz zakup nowości wydawniczych dla obu bibliotek.

Opis zadania

Filie nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego są placówkami, z których korzystają czytelnicy w różnym wieku, korzystając przede wszystkim z posiadanego księgozbioru.
Duże zainteresowanie nowościami wydawniczymi w bibliotekach sprawia, że potrzebny jest stały ich zakup, dlatego najważniejszym zadaniem jest wzbogacenie księgozbioru placówek.
Biblioteka to miejsce pełniące ważną rolę w życiu mieszkańców dzielnicy, dlatego też powinna mieć odpowiedni wygląd, zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności. W roku 2020 udało się  wymienić umeblowanie w Filii nr 18, natomiast wyposażenie Filii nr 16  jest już mocno wysłużone i nie zachęca czytelników do korzystania z biblioteki. Stare i zużyte regały nie spełniają już w pełni swojej roli. W placówce potrzebne są również nowe stoły i krzesła, potrzebne do organizacji spotkań. Zakup nowych mebli i doposażenia pozwoli stworzyć bezpieczne i komfortowe miejsce dla wszystkich użytkowników.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek dla Filii nr 1610 000 zł
2Zakup mebli i doposażenia dla Filii nr 1657 000 zł
3Zakup książek dla Filii nr 1810 000 zł
4Zakup doposażenia dla Filii nr 185 000 zł
Łącznie: 82 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.