Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 495

495. Warsztaty dla młodzieży - Szkoła i co dalej? Jak kształtować własną niezależność?!


Lokalizacja

Częstochowa

Skrócony opis

Pro-Aktywna i niezależna młodzież w Częstochowie. Szkoła  i co dalej!?!
Aktywizacja młodzieży w wieku 15 -19 lat. Warsztaty rozwoju osobistego.
Rozpoznanie własnych predyspozycji i zarządzanie nimi.
Wyznaczanie swoich celów. Odkrywanie swojej pasji i pomysłu na życie.
Wszystko czego młodzież chciałaby dowiedzieć się o niezależności, a nie dowie się tego w szkole.
Konsultacje dla opiekunów.

Opis zadania

Uzasadnienie potrzeby społecznej
zdobycie podstawowych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w samodzielnym życiu codziennym: w szkole, w pracy, w domu.
Pro-aktywna i niezależna młodzież w Częstochowie. Szkoła i co dalej!?!
Aktywizacja młodzieży w wieku 15 -19 lat. Warsztaty rozwoju osobistego.
Rozpoznanie własnych kompetencji, predyspozycji i świadome zarządzanie nimi.
Wyznaczanie swoich celów. Odkrywanie swoich pasji i pomysłu na życie.
Wszystko czego młodzież chciałaby dowiedzieć się o niezależności, a nie dowie się tego w szkole.
Konsultacje dla opiekunów.
3 edycje po 4 dni warsztatowe.
Ilość godzin: 96 h
Liczba uczestników jednej edycji 8 osób
Liczba uczestników: 24
Planowany termin  realizacji 10-01-2021 - 30-09-2021

1. Wyjaśnienie czym to jest:
niezależność mentalna i finansowa oraz proaktywność
2. Znalezienie odpowiedzi na pytania – szkoła i co dalej !?! Omówienie możliwości i dylematów jakie młodzież ma po ukończeniu szkoły, czy kontynuować naukę , czy podjąć aktywności zawodową. Analiza indywidualnych predyspozycji uczestników.
3. Omówienie i ćwiczenia praktyczne z zakresu kompetencji (czyli połączenia wiedzy, postawy i umiejętności):
- umiejętność uczenia się
- wiedza ekspercka
- wyznaczania celów
- postępowanie z własnymi wartościami
- odpowiedzialność
- współpraca z ludźmi
- radzenie sobie z problemami
- podejście do problemu i porażki jako zdobywanie doświadczenia i wyciąganie wniosków na przyszłość
- zarządzanie sobą w czasie
- zarządzanie finansami
- umiejętność komunikacji
- umiejętne kreowanie własnego wizerunku
- budowanie marki osobistej
- dbałość o wizerunek w mediach i przestrzeni publicznej
- dbałość o wizerunek w kontaktach interpersonalnych
- dbałość o wizerunek na ścieżce zawodowej
- indywidualny wizerunek jako  niepowtarzalny styl
- wiarygodność marki osobistej i budowanie jej na autentycznych środkach
- etyka wobec siebie a potem wobec otoczenia
- warsztaty z udziałem kamery
- rozmowa kwalifikacyjna – ćwiczenie (drama coaching – warsztat aktywizujący)
- autoprezentacja

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Koszt pracy trenera - jeden dzień szkoleniowy 1100 zł 13 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie. W przypadku przyznania środków finansowych, zadanie będzie realizowane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną w roku 2021, w przypadku nauki stacjonarnej - zadanie będzie realizowane, natomiast w przypadku nauki zdalnej (hybrydowej) - nie będzie podlegało realizacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Warsztaty dla młodzieży - Szkoła i co dalej? Jak kształtować własną niezależność?!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.