Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 514

514. Doposażenie jednoski OSP Wielki Bór


Lokalizacja

ul. Łomżyńska 2

Skrócony opis

W ramach projektu zostaną zakupione niezbędne i istotne elementy wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej, które będą służyły druhom podczas ratowania życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców miasta Częstochowa (w szczególności dzielnicy Lisiniec) dotkniętych pożarem, podtopieniem lub powodzią.

Opis zadania

W ramach projektu zostaną zakupione niezbędne i istotne elementy wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej, które będą służyły druhom podczas ratowania życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców miasta Częstochowa (w szczególności dzielnicy Lisiniec) dotkniętych pożarem, podtopieniem lub powodzią. Zakupione wyposażenie będzie uzupełniało brakujący sprzęt jednostki OSP Wielki Bór, a tym samym przyczyni się podniesienie gotowości bojowej druhów.

Każda jednostka OSP wymaga ciągłego unowocześniania i uzupełniania brakującego wyposażenia do pełnienia swoich funkcji. Dodatkowo na przestrzeni lat rola strażaków- ochotników wyszła poza tradycyjne gaszenie pożarów i otworzyła się na znacznie częstsze obecnie sytuacje zagrażające ludziom: wypadki, skutki klęsk żywiołowych. Każdy sprzęt zakupiony dla OSP Wielki Bór jest w ciągłej gotowości i pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu wszyscy członkowie OSP Wielki Bór potrafią z niego odpowiednio skorzystać.

Strażacy z jednostki OSP Wielki Bór od wielu lat organizują i biorą czynny udział w imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym oraz w zabezpieczeniu imprez masowych i sportowych organizowanych przez miasto Częstochowa oraz dzielnicę Lisiniec. Dodatkowo tradycyjnie już druhowie stanowią nieodłączny element uroczystości kościelnych jako honorowa służba liturgiczna. Tradycja Ochotniczych Straży Pożarnych to również motor napędowy do rozbudzania zainteresowań w młodych mieszkańcach, którzy chętnie wstępują w szeregi straży, tworzą zintegrowaną sieć, rywalizują w zawodach podnoszących sprawność i umiejętności oraz wspólnie dorastają do niesienia pomocy. Siła przyciągania OSP jest tak wielka, że nigdy nie zabrakło chętnych do przejęcia munduru po starszych druhach nie mogących już pełnić swoich obowiązków. Tą siłą straży jest połącznie zintegrowania, możliwości niesienia pomocy oraz wypełniania tradycji.    
Wpływ na życie mieszkańców: atutem projektu jest to, że skierowany jest on do wszystkich mieszkańców oraz jego realizacja bezpośrednio wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa w naszej dzielnicy.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, życia i mienia mieszkańców dzielnicy Lisiniec.

Szczegółowy wykaz zapotrzebowania znajduje się w załączniku do projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup sprzętu wedle zapotrzebowania (załącznik nr 1 do projektu)104 948,53 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Szacunkowo - ok. 6500,00 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia indywidualnego znacząco poprawi bezpieczeństwo strażaków - ratowników biorących udział w działaniach, natomiast wskazany sprzęt strażacki w znacznym stopniu podniesie ich sprawność i skuteczność.
Wykaz asortymentu załączony przez Wnioskodawcę stanowi wyłącznie wskazówkę dotyczącą potrzebnego jednostce sprzętu i wyposażenia. Wybór marki wyposażenia i jego zakup dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.
Wartość realizacji zadania ustalona na podstawie przeglądu ofert internetowych dystrybutorów tego typu wyposażenia jest wyższa niż wycena umieszczona w formularzu.
Na koszty przyszłej eksploatacji (sprzęt ratowniczo - gaśniczy) zaliczyć należy wydatki na:
- bieżące naprawy,
- zakupy części eksploatacyjnych, paliwa, oleji itp.
- przeglądy i legalizacje
Wydatki te będzie pokrywał Wydział Zarządzania Kryzowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w ramach budżetu przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP.