Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 514

514. Doposażenie jednoski OSP Wielki Bór


Lokalizacja

ul. Łomżyńska 2

Skrócony opis

W ramach projektu zostaną zakupione niezbędne i istotne elementy wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej, które będą służyły druhom podczas ratowania życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców miasta Częstochowa (w szczególności dzielnicy Lisiniec) dotkniętych pożarem, podtopieniem lub powodzią.

Opis zadania

W ramach projektu zostaną zakupione niezbędne i istotne elementy wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej, które będą służyły druhom podczas ratowania życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców miasta Częstochowa (w szczególności dzielnicy Lisiniec) dotkniętych pożarem, podtopieniem lub powodzią. Zakupione wyposażenie będzie uzupełniało brakujący sprzęt jednostki OSP Wielki Bór, a tym samym przyczyni się podniesienie gotowości bojowej druhów.

Każda jednostka OSP wymaga ciągłego unowocześniania i uzupełniania brakującego wyposażenia do pełnienia swoich funkcji. Dodatkowo na przestrzeni lat rola strażaków- ochotników wyszła poza tradycyjne gaszenie pożarów i otworzyła się na znacznie częstsze obecnie sytuacje zagrażające ludziom: wypadki, skutki klęsk żywiołowych. Każdy sprzęt zakupiony dla OSP Wielki Bór jest w ciągłej gotowości i pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu wszyscy członkowie OSP Wielki Bór potrafią z niego odpowiednio skorzystać.

Strażacy z jednostki OSP Wielki Bór od wielu lat organizują i biorą czynny udział w imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym oraz w zabezpieczeniu imprez masowych i sportowych organizowanych przez miasto Częstochowa oraz dzielnicę Lisiniec. Dodatkowo tradycyjnie już druhowie stanowią nieodłączny element uroczystości kościelnych jako honorowa służba liturgiczna. Tradycja Ochotniczych Straży Pożarnych to również motor napędowy do rozbudzania zainteresowań w młodych mieszkańcach, którzy chętnie wstępują w szeregi straży, tworzą zintegrowaną sieć, rywalizują w zawodach podnoszących sprawność i umiejętności oraz wspólnie dorastają do niesienia pomocy. Siła przyciągania OSP jest tak wielka, że nigdy nie zabrakło chętnych do przejęcia munduru po starszych druhach nie mogących już pełnić swoich obowiązków. Tą siłą straży jest połącznie zintegrowania, możliwości niesienia pomocy oraz wypełniania tradycji.    
Wpływ na życie mieszkańców: atutem projektu jest to, że skierowany jest on do wszystkich mieszkańców oraz jego realizacja bezpośrednio wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa w naszej dzielnicy.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, życia i mienia mieszkańców dzielnicy Lisiniec.

Szczegółowy wykaz zapotrzebowania znajduje się w załączniku do projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup sprzętu wedle zapotrzebowania (załącznik nr 1 do projektu)104 948,53 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Szacunkowo - ok. 6500,00 zł

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia indywidualnego znacząco poprawi bezpieczeństwo strażaków - ratowników biorących udział w działaniach, natomiast wskazany sprzęt strażacki w znacznym stopniu podniesie ich sprawność i skuteczność.
Wykaz asortymentu załączony przez Wnioskodawcę stanowi wyłącznie wskazówkę dotyczącą potrzebnego jednostce sprzętu i wyposażenia. Wybór marki wyposażenia i jego zakup dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.
Wartość realizacji zadania ustalona na podstawie przeglądu ofert internetowych dystrybutorów tego typu wyposażenia jest wyższa niż wycena umieszczona w formularzu.
Na koszty przyszłej eksploatacji (sprzęt ratowniczo - gaśniczy) zaliczyć należy wydatki na:
- bieżące naprawy,
- zakupy części eksploatacyjnych, paliwa, oleji itp.
- przeglądy i legalizacje
Wydatki te będzie pokrywał Wydział Zarządzania Kryzowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w ramach budżetu przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Doposażenie jednoski OSP Wielki Bór

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.