Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 553

553. Dzielnicowy punkt nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 29 w Częstochowie.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie
im. Królowej Jadwigi
ul. Świętego Rocha 221
42-221 Częstochowa

Skrócony opis

Nauka w dzisiejszych czasach to podstawa odnalezienia się w nowoczesnej rzeczywistości. Dodając do tego pomoc międzypokoleniową oraz innowacyjną naukę w grupach 3 osobowych, tworzymy prawdziwy dzielnicowy punkt nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 29 w Częstochowie.

Opis zadania

Dzielnicowy punkt nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 29 w Częstochowie posiada cechy dostępności, walki z wykluczeniem cyfrowym. Innowacyjne podejście do tworzenia 3 osobowych grup pomagających sobie w nauce i poznawaniu internetu oraz wykorzystanie nowoczesnej technologi kontroli przez uczącego w postaci programu Net Suport stwarza mocne narzędzie nauki.
Szkoła w naturalny sposób daje możliwość działania międzypokoleniowego. Osoby starsze mają możliwość uczestniczyć z młodzieżą w całym programie. Cały system 6-ciu osobnych grup ma pomóc również w integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro2 z OPS oraz Windows - 1 szt.9 650 zł
2Statyw na monitory interaktywne - 1 szt.7 550 zł
3Zestaw nr 1. Komputery AIO z Windows 10, klawiatura i mysz - 3 szt.9 900 zł
4Zestaw nr 2. Komputery AIO z Windows 10, klawiatura i mysz - 3 szt.9 900 zł
5Zestaw nr 3. Komputery AIO z Windows 10, klawiatura i mysz - 3 szt.9 900 zł
6Zestaw nr 4. Komputery AIO z Windows 10, klawiatura i mysz - 3 szt.9 900 zł
7Zestaw nr 5. Komputery AIO z Windows 10, klawiatura i mysz - 3 szt.9 900 zł
8Zestaw nr 6. Komputery AIO z Windows 10, klawiatura i mysz - 3 szt.9 900 zł
9Oprogramowanie Windows Serwer z Call na 18 stanowisk.8 250 zł
10Serwer - 1 szt.9 250 zł
11Cykl szkoleń dla seniorów z podstaw języków obcych i wykorzystania do nauki komputerów8 990 zł
12Kserokopiarka kolorowa - 1 szt.8 950 zł
13Oprogramowanie NetSuport do kontroli nauki - 6 zestawów, osobno na każdy zestaw komputerów5 250 zł
14Krzesła - 18 szt.4 540 zł
15Biurka na zestawy komputerów, okrągłe - 6 zestawów4 850 zł
16Dodatkowe dyski pamięci - 2 szt.1 930 zł
17Tablica z kreda 170x100 - 1 szt.320 zł
Łącznie: 128 930 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Dzielnicowy punkt nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 29 w Częstochowie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.