Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 564

564. Plac Street Workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie


Lokalizacja

Zadanie będzie realizowanie na terenie miasta Częstochowy przy ulicy Wręczyckiej 111/115, teren Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, działka 101, obręb ewidencyjny 99.

Skrócony opis

W ramach zadania wykonany zostanie duży plac street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie,jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury,  doskonale łączącej sport i rekreację.Plac street workaut to drążki,poręcze,ławki,liny,zestawy do ćwiczeń,które kształtują nie tylko mięśnie,ale koordynację, zwinność i równowagę.

Opis zadania

W ramach zadania wykonany zostanie duży plac street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie,jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury,  doskonale łączącej sport i rekreację. W ramach prac planuje się przygotowanie terenu, wykonanie dużego placu street workout oraz zamontowanie tablicy informacyjnej, na której zostanie zamieszczony regulamin użytkowania placu street workout oraz, na której znajdą się informacje o sposobie dofinansowania zadania, tak aby jak najszersze grono użytkowników posiadało wiedzę o budżecie obywatelskim. Plac street workout zostanie wyposażony w drabinki, drążki, ławki, liny, zestawy do ćwiczeń. Wszystkie urządzenie będą posiadały niezbędne atesty, które będą potwierdzały bezpieczeństwo ich użytkowania. Street workout nawiązuje do idei kalisteniki, czyli ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.Trening uliczny jako aktywność fizyczna polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń kształtuje nie tylko mięśnie, ale koordynację, zwinność i równowagę. Rosnąca popularność aktywności ruchowej, moda na bycie sprawnym, zaowocowała w postaci formy, która niesie za sobą promocję różnych form aktywności fizycznej. W Polsce istnieje ponad 20 lokalnych grup zajmujących się tym sportem. Rośnie aktywność grup trenujących street workout. Tworzenie ogólnodostępnych, atrakcyjnych w użytkowaniu placów fitness zachęca do podjęcia ćwiczeń ruchowych osoby w różnym wieku i motywuje do przejścia na zdrowszy tryb życia.Szczególną uwagę należy zwrócić na ofertę skierowaną dla seniorów, dla których utrzymanie sprawności fizycznej ma bardzo istotne znaczenie dla zdrowia. Dzięki realizacji zadania uzyskają oni nieskrępowany dostęp do aktywności na świeżym powietrzu. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną będą mogły wykonywać ćwiczenia, które przyczynią się do poprawy ich staniu zdrowia. Ponadto każda osoba będąca zainteresowana poprawą sprawności fizycznej będzie mogła skorzystać z placu. Ćwiczenia wykonywane przy użyciu drabinek, ławek, lin, drążków itp. stanowić może wstęp, czyli rozgrzewkę przed większym wysiłkiem fizycznym, a tym samym prowadzić do rozgrzewki wszystkich partii mięśni. Wykonanie Placu Street Workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie pozwoli również na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, poprzez wprowadzenie nowej formy aktywności fizycznej podczas prowadzonych lekcji wychowania fizycznego. Dobrze wyposażone zaplecze szkoły przyczyni się do integracji społeczności lokalnej poprzez nawiązywanie nowych znajomości oraz tworzenie grup aktywności fizycznej. Celem projektu jest przede wszystkim:
- poprawa sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy Lisiniec, jak również mieszkańców miasta Częstochowy chcących skorzystać z wytworzonej infrastruktury rekreacji ruchowej, poprzez zaproponowanie rożnych form aktywności fizycznej pozwalającej na poprawienie sprawności, koordynacji, równowagi,
-integracja społeczności lokalnej poprzez umożliwienie korzystania z infrastruktury będącej częścią Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie wszystkim zainteresowanym,
-likwidacja barier pokoleniowych poprzez integrację osób w różnym wieku od przedszkolaka po seniora,
-promocja zdrowych form rekreacji ruchowej, które pozwolą użytkownikom utrzymać prawidłowa kondycję fizyczną i psychiczną.
Realizacja zadania jest niezbędna do osiągnięcia wyznaczonych celów, wyczekiwana społecznie, dopełnieniem istniejącej już infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu5 000 zł
2Wykonanie dużegu placu street workout 1 kpl151 000 zł
3Tablica informacyjna 1 szt2 000 zł
Łącznie: 158 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5 500 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Plac Street Workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.