Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 570

570. URZĄDZENIE PIORĄCO-SUSZĄCE DO MUNDURÓW RATOWNICZYCH DLA STRAŻAKÓW OSP KIEDRZYN


Lokalizacja

OSP KIEDRZYN
UL.LUDOWA 95
42-215 CZĘSTOCHOWA

Skrócony opis

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ORAZ OCHRONA PRZED BAKTERIAMI I WIRUSAMI.
PRAWIDŁOWA KONSERWACJA ,CZYSZCZENIE I SUSZENIE MUNDURÓW BY W PRAWIDŁOWY SPOSÓB JAK NAJDŁUŻEJ STANOWIŁY ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE I OCHRONĘ STRAŻAKÓW PODCZAS AKCJI

Opis zadania

MUNDUR STRAŻACKI TO NIE ZBROJA!
W PRACY A W SZCZEGÓLNOŚCI NA SŁUŻBIE NIGDY NIE WOLNO NAM ZAPOMNIEĆ O OCHRONIE PRZED DZIAŁANIAMI CZYNNIKÓW I SUBSTANCJI SZKODLIWYCH.
DLATEGO POWINNIŚMY BYĆ ŚWIADOMI ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW.
W PRAWIDŁOWY I PROFESJONALNY SPOSÓB DBAĆ O NASZE MUNDURY KTÓRE PODCZAS AKCJI CHRONIĄ NAS I ZABEZPIECZAJĄ NASZE ŻYCIE I ZDROWIE.
PODCZAS DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH MUNDUR ULEGA ZABRUDZENI I PRZEMOCZENIU RÓŻNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I FIZJOLOGICZNYMI ( JAK KREW,ŚLINA) CO STANOWI NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA STRAŻAKA .
DLATEGO NIEZBĘDNA JEST PRAWIDŁOWA KONSERWACJA ,CZYSZCZENIE I SUSZENIE MUNDURÓW BY W PRAWIDŁOWY SPOSÓB JAK NAJDŁUŻEJ STANOWIŁY PRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE STRAŻAKÓW I OSÓB KTÓRYM UDZIELAMY POMOCY.
ZAKUP SPRZĘTU PIORĄCO -SUSZĄCEGO ZWIĘKSZY NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Szacunkowo - ok 15 000,00 zł

Zakup odpowiednich maszyn do prania, impregnacji i dezynfekcji wraz ze specjalistycznymi środkami piorącymi wpłynie na wydłużenie żywotności odzieży strażackiej, a także bezpieczeństwo strażaków ochotników, dzięki oczyszczeniu ubrań specjalnych ze szkodliwych substancji. Pranie ubrań strażackich to zabieg specjalistyczny (odzież strażacką należy prać i impregnować w odpowiedni sposób, zgodnie z zaleceniami producenta odzieży, który podaje szczegółowo jakich środków należy używać i w jakich ilościach), dlatego też niezbędna jest profesjonalna, przemysłowa maszyna pralnicza. Urządzenie piorąco-suszące w przedziale cenowym wskazanym przez Wnioskodawcę nie nadaje się do prania ubrań specjalnych. Zakup nieprofesjonalnej pralko-suszarki może doprowadzić do uszkodzenia membrany ubiorów specjalnych i utraty ich specjalnych właściwości, co przełoży się na spadek bezpieczeństwa strażaków używających takich mundurów podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Do prania i suszenia ubrań specjalnych zaleca się zakup profesjonalnych urządzeń, które gwarantują zachowanie wszystkich właściwości pranych ubiorów i ich pełną dezynfekcję (np. pralnica z zestawem pomp dozujących środki piorące, dezynfekujące i impregnujące oraz susząco-ozonująca szafa, w której można zdezynfekować inne części ubioru).
Szacunkowa cena zakupu takich urządzeń wraz z zestawem startowym środków piorących to kwota ok. 65 000,00 zł.
Na koszty przyszłej eksploatacji (pralnica i suszarka) zaliczyć należy wydatki na zakupy części eksploatacyjnych i środków piorących.
Wydatki te będzie pokrywał Wydział Zarządzania Kryzowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w ramach budżetu przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
URZĄDZENIE PIORĄCO-SUSZĄCE DO MUNDURÓW RATOWNICZYCH DLA STRAŻAKÓW OSP KIEDRZYN

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.