Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 604

604. Budowa boiska i kortu ze sztuczną nawierzchnią, bieżni oraz skoczni w dal


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa Nr 54 przy Ulicy Kukuczki 30

Skrócony opis

Powstanie boisko treningowe oraz kort tenisowy ze sztuczna nawierzchnią , a także 100 m bieżnia oraz skocznia w dal. Szkoła zostanie wyposażona w kompletna bazę sportowo treningową. Obecnie na terenie szkoły znajduje się boisko ze sztuczna nawierzchnia Orlik oraz boisko wielofunkcyjne. Poza walorami sportowymi teren wokół Szkoły zostanie uporządkowany i w pełni wykorzystany.

Opis zadania

Celem zadania jest budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach standardowych ustalonych przepisami ogólnymi organizacji piłkarskich. Wymiary całkowite boiska 37,5x20 m o łącznej powierzchni 750 m2. Wielkość placu gry o wymiarach 35x18 m. Planuje się wykonanie boiska wraz z oświetleniem oraz ogrodzeniem i piłko chwytami, kontenerowym pomieszczeniem magazynowym. Boisko będzie wyposażone w bramki treningowe oraz siatkę do tenisa ziemnego oraz siatkopiłki. Obok boiska zlokalizowana będzie bieżnia 100x7 m do biegania zintegrowana ze skocznia do skoku w dal wymiary odskoczni 3x7 m, przy czym rozbieg będzie przygotowany na biezni.  Obiekty zlokalizowane będą na terenach należących do Szkoły nr 54.  Oprócz ww. obiektów sportowych dodatkowym wyposażeniem będzie maszyna do pielęgnacji nawierzchni sztucznej nowego obiektu oraz istniejącego boiska typu Orlik, wraz z przystawką do pielęgnacji nawierzchni na istniejącym boisku wielofunkcyjnym oraz nowo budowanej bieżni.
Obecnie przy Szkole nr 54 znajduje stara bieżnia oraz pozostałość po korcie tenisowym powoduje to, że  utrzymanie tego typu nawierzchni w warunkach szkolnych jest niezwykle trudne i kosztowne, a czas użytkowania obiektów ze względu na specyfikę klimatyczną jest krótki. Obiekty stworzono kilkanaście lat temu,  obecnie nawierzchnia jest przypadkowa i wytworzona naturalnie, a nie przez świadome działanie, jest w złym stanie, poprzez liczne nierówności, miejscowy jej brak i wymaga kompleksowej renowacji. W obecnym stanie użytkowanie obiektu jest utrudnione, a wręcz korzystanie z niego może być przyczyną powstawania urazów w postaci skręceń itp. Taki obiekt sportowy na pewno spowoduje podniesienie atrakcyjności Szkoły Nr 54 ale także dzielnicy Północ, a w konsekwencji miasta. Dostępność obiektów sprawi, że więcej ludzi będzie mogło korzystać z aktywnej formy wypoczynku jaką jest uprawianie sportu. Obiekt będzie również pełniło ważną role w rozwoju młodych obywateli miasta. Koncepcja wychowania przez sport wydaje się niezwykle atrakcyjna i skuteczna w kształtowaniu zdrowego społeczeństwa. Model aktywnych sportowo dzieci i młodzieży, przynosi wiele korzyści bieżących np. jest formą zdrowego spędzania czasu, w pewnym stopniu ogranicza dostęp do jakże wszechobecnego świata wirtualnego, który niesie wiele elementów pozytywnych ale i wiele zagrożeń. W przyszłości pozwala redukować nakłady jakie miasto musi ponosić między innymi na opiekę zdrowotną. Wydaje się, że każda złotówka wydana celowo zwłaszcza na sport dzieci i młodzieży zwraca się po stokroć w innych obszarach życia. Przewiduje się, że obiekt dzięki  sztucznemu oświetleniu może być praktycznie użytkowane  w godzinach od 8 do 22 przez siedem dni w tygodniu. Z obiektu będą mogli korzystać uczniowie Szkoły 54 przez 2,5 godziny dziennie, członkowie, Akademii Piłkarskiej UKS Ajaks Częstochowa w paśmie czasowym od 15 do 19  (pon - pt, 4 godzinny dziennie) Łącznie 6,5 godzin dziennie. Przez 7,5  godzin dziennie obiekt będzie dostępny dla  mieszkańców w ciągu tygodnia. W soboty będzie wykorzystywany przez UKS Ajaks od 8-12, przez 10 godzin będzie dostępny dla mieszkańców, w niedziele dostępny wyłącznie dla mieszkańców. Bieżnia i skocznia będzie wykorzystywana przez uczniów Szkoły od 8 do 14 (6 godzin dziennie pon-pt ) przez 8 godzin będzie dostępna dla mieszkańców. W soboty i niedziele wyłącznie dostępna dla mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa boiska Treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem piłko chwytami , ogrodzeniem oraz infrastrukturą chodniki, schody, a także z pomieszczeniem magazynowym595 000 zł
2Budowa bieżni oraz skoczni395 000 zł
3Zakup maszyny do pielęgnacji wszystkich obiektów sportowych. Istniejący Orlik i boisko wielofunkcyjne, bieżnia oraz skocznia183 000 zł
Łącznie: 1 173 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa boiska i kortu ze sztuczną nawierzchnią, bieżni oraz skoczni w dal

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.